Страна на дестинация

Правила и условия

Общи условия TW

 1. Определения
 2. Обхват на приложение
 3. Оферта
 4. Договори, сключени по електронен път
 5. Задължения на TW
 6. Последици от неизпълнение на задълженията от страна на TW
 7. Отговорност на TW
 8. Задължения на Клиента
 9. Последици от неизпълнение на задълженията от страна на Клиента
 10. Отговорност на Клиента
 11. Други
 12. Жалби
 13. Предписание и изтичане на срока
 14. Промени в цените
 15. Условия за плащане
 16. Защита
 17. Непреодолима сила
 18. Право на спиране
 19. Клауза за конфиденциалност и забрана за повторно приемане
 20. Уебсайт
 21. Права на интелектуална собственост
 22. Обработка на данни
 23. Политика за поверителност на личните данни
 24. Права на лицето за контакт по отношение на личните данни
 25. Заключителни разпоредби

Член 1 – Определения

Където и да са използвани в тези условия, следните термини имат значението, дадено по-долу.

 1. Логистични дейности: всички дейности, включително разтоварване, приемане, складиране, разтоварване, товарене, управление на запасите, сглобяване, обработка на поръчки, комплектоване на поръчки, подготовка за изпращане, фактуриране, обмен и управление на информация, транспортиране от трети страни или не, както и попълване на митнически декларации по отношение на Стоките.
 2. Логистичен център: пространството(ата), където се извършват логистичните дейности.
 3. TW: частното дружество с ограничена отговорност TW BV, установено в IJsselmuiden, което сключва споразумението с Клиента и страната, под чието име се извършват логистичните дейности.
 4. Помощни лица: всички лица, които не са подчинени на ТБ, използвани от ТБ при изпълнението на логистичните дейности.
 5. Клиент: страната, която дава инструкции за извършване на логистичните дейности на TW, и страната, с която последната сключва споразумението.
 6. Споразумение: споразумението, сключено между TW и Клиента по отношение на логистичните дейности, които ще бъдат извършени от TW, част от което са настоящите условия.
 7. Условия: условията, приложими към Споразумението, включително настоящите Общи условия, както е посочено по-долу.
 8. Непреодолима сила: недостатък, който не може да бъде приписан на ДВ, тъй като не може да бъде приписан на
  да не я обвинява, нито по силата на закон, правен акт или общоприети стандарти за нея, включително в случай, че TW, в резултат на (приписва) недостатък или небрежност от страна на трети лица не е в състояние да предостави своите услуги, включително, но не само това: прекъсване на стопанската дейност или прекъсване на дейността от всякакъв характер и независимо от това, че доставката е забавена или закъсняла от един или повече доставчици на TW; транспортни затруднения или пречки от всякакъв вид, които възпрепятстват транспорта или стачка; прекомерно отсъствие на персонал; (временен) недостиг на персонал; пожар; оперативни и технически неизправности; експлозия; наводнение в резултат на природни бедствия.
 9. Работни дни: всички дни, с изключение на събота, неделя и официалните празници, признати в страната или региона, където ще се извършват логистичните дейности.
 10. Стоки: стоките, предоставени от Клиента или от негово име на TW или на неговите помощни лица с оглед изпълнението на Договора.
 11. Получаване: действието, с което Клиентът, с изричното или мълчаливото одобрение на TW или неговите помощни лица, предава контрола върху Стоките на последните.
 12. Доставка: действието, в резултат на което TW, с изричното или мълчаливото одобрение на Клиента или на негов представител, или на компетентен орган, предава контрола върху Стоките и им позволява да упражняват контрол върху Стоките, или ако TW е поела задължение за транспорт, действието, в резултат на което TW, с изричното или мълчаливото одобрение на превозвача, предава контрола върху Стоките на последния.
 13. Спедиция: транспортирането на Стоките от името на Клиента от един или повече превозвачи, предмет на едно или повече подходящи споразумения за транспорт.
 14. Несъответствие в наличностите: необяснима разлика между физическите наличности и наличностите в администрацията на TW, при условие че Клиентът докаже обратното.

Член 2 – Приложно поле

 1. Обща информация
  a. Настоящите Общи условия се прилагат за всички оферти, споразумения, правни и фактически действия, свързани с извършваните логистични дейности, доколкото те не са предмет на задължителна правна уредба. Противоречащи условия или разпоредби на клиента не се прилагат, освен ако не са изрично приети от TW в писмена форма. Тези условия се прилагат за отношенията между страните, дори и след като споразумението не е сключено.
  b. Отклоненията и допълненията към настоящите общи условия са валидни само ако са
  изрично договорено в писмена форма, например в (писмено) споразумение или потвърждение на поръчка.
  c. Приложимостта на общите условия на клиента се потвърждава изрично от TW. Жалбоподателят иска от Съда да
  d. Основното прехвърляне/споразумение – заедно с настоящите общи условия – дава
  пълни споразумения между Клиента и TW относно работата, за която е сключено споразумението. Всички предишни споразумения, сключени или направени между страните предложения в това отношение, се отменят.
  e. Клиентът, с когото веднъж е било сключено Споразумение съгласно настоящата обща
  приема приложимостта на настоящите общи условия към всички последващи оферти.
  TW и споразуменията между Клиента и TW.
  f. Ако една или повече от разпоредбите на настоящите общи условия са нищожни или бъдат обявени за нищожни, разпоредбите на настоящите общи условия остават в пълна сила и действие. останалите разпоредби на настоящите общи условия се прилагат изцяло. Като единствена разпоредба
  на тези общи условия или на споразумението не е правно валидна, страните, що се отнася до съдържанието на нова разпоредба, договарят съдържанието на първоначалната разпоредба, а определянето е възможно най-близко.
  g. Ако TW не винаги изисква стриктно спазване на тези общи условия, това не означава, че тези условия не се прилагат. Поради това TW не губи правото си на използване и в други
  В такива случаи да изисква стриктно спазване на общите условия.
 2. Подчинени лица / Помощни лица
  TW има право да ангажира помощни лица при изпълнението на логистичните дейности, освен ако не е договорено друго с Клиента. Подчинените или спомагателните лица, които носят отговорност във връзка с изпълнението на дейности от името на TW, могат да се позовават на всички клаузи относно изключването или ограничаването на отговорността, както е предвидено в настоящите условия.
 3. Транспорт
  Ако TW е поела задължение за транспорт, отношенията между страните, в съответствие с разпоредбите на настоящите условия, ще се подчиняват на (задължителните) договори, закони и разпоредби, разпоредбите на транспортните документи и, в случай на вътрешен автомобилен транспорт в Нидерландия и доколкото няма отклонения от тях в настоящите условия или в споразумението, разпоредбите на Общите условия за транспорт (AVC), във версията, която е подадена в съдебния регистър на районните съдилища в Амстердам и Ротердам към момента на сключване на споразумението, освен ако не е договорена друга версия.
  В случай на липса на коносамент в морския транспорт отношенията между страните се уреждат от Хагските правила от Висби, изменени с Протокола от 22 декември 1979 г., или от Ротердамските правила, ако те са влезли в сила, освен ако не е договорено друго. Транспортирането не включва товаренето и разтоварването от превозни средства в логистичния център.
  Транспортните документи, посочени в този член, се разбират като транспортни документи, издадени от TW или неговите помощни лица или подписани от тях като изпращач.
  Ако и доколкото гореспоменатите договори, закони, устави и условия не уреждат дадена отговорност, ще се прилага версията на настоящите условия, приложима към момента на сключване на споразумението.
 4. Спедиция на товари
  Ако TW изрично поеме задължението по отношение на транспортирането на Стоките, независимо дали по конкретни маршрутни отсечки или с използването на конкретни транспортни способи, отношенията между страните се подчиняват на Нидерландските спедиторски условия (общи условия на FENEX) във версията, подадена в съдебния регистър на районните съдилища в Амстердам, Арнем, Бреда и Ротердам към момента на сключване на споразумението („Нидерландските спедиторски условия“), освен ако не е договорена друга версия.
 5. Митнически и данъчни услуги
  Ако TW поеме задължението да изпълни митнически формалности (включително формалности по отношение на съхранението в митнически склад) и/или по отношение на данъчното представителство, отношенията между страните се уреждат от Нидерландските спедиторски условия във версията, подадена в съдебния регистър на районните съдилища в Амстердам, Арнем, Бреда и Ротердам към момента на сключване на споразумението („Нидерландските спедиторски условия“), освен ако не е договорена друга версия.
 6. Тези общи условия се уреждат от законите на Нидерландия.
 7. Тези общи условия се прилагат за всички оферти и споразумения, в които TW Products и/или Services предлага и/или доставя на клиент.
 8. Общите условия на Клиента не се прилагат към офертата или споразумението на TW и с настоящото изрично се изключват.
 9. Ако TW и Клиентът се договорят за клаузи в Споразумението, които се отклоняват от тези общи условия, те ще се прилагат само ако и доколкото TW ги е приела и потвърдила писмено.
 10. Специфичните оферти могат да бъдат предмет на допълнителни общи условия, които ще бъдат предварително обявени от TW на Уебсайта или изпратени отделно на Клиента.
 11. TW има право по всяко време да променя тези общи условия. Изменението ще влезе в сила две седмици след публикуването му, освен ако не се изисква друг законоустановен срок, който ще бъде приложен в този случай. Изменението на общите условия се отнася и за съществуващите споразумения. Съществуващите договарящи се страни изпращат своевременно изменените общи условия, когато те са TW.
 12. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия е недействителна или е обезсилена, другите разпоредби на настоящите общи условия остават в пълна сила и действие, а TW и нейният Клиент започват консултации, за да договорят нови разпоредби, които да заменят недействителните или обезсилени разпоредби, като целта и смисълът на недействителните или обезсилени разпоредби се вземат предвид във възможно най-голяма степен.

Член 3 – Оферта

 1. Офертата или ценовата оферта не обвързва TW и служи само като покана за подаване на поръчка. Стандартите за качество, моделите, размерите, цветовете, спецификациите за тегло и т.н., посочени в офертата, са приблизителни.
 2. Цялата информация, съдържаща се в офертата, предложението, печатните материали, брошурите или на уебсайта на TW, като например цени и спецификации, не е задължителна и може да се промени.
 3. Всички цени, тарифи и суми, посочени от TW в офертите и предложенията за фирми и институции, са без данък върху оборота (ДДС). Цените също така – доколкото е приложимо – не включват разходи за изхвърляне, т.е. разходи за опаковка, вносни и износни мита и монтаж, административни разходи или разходи за допълнително натоварване и работа. Всички други налози или данъци, наложени или събирани по отношение на Продуктите и/или Услугите, се поемат от Клиента.

Член 4: Изпълнение на споразумение

 1. Споразумението с TW се сключва в момента, в който поръчката или поръчката от Клиента е получена и приета от TW. Когато е TW, страната по договора може да изпрати потвърждение на поръчката, в което са показани договорените споразумения.
 2. Споразуменията за клиент, сключени от посредник, независимо дали са от името на клиента или не, се считат за сключени и за сметка и риск на този посредник.
 3. TW не може да бъде обвързана от действията и/или устните споразумения на лица, които я представляват без пълномощия, освен ако тези споразумения не са потвърдени писмено от упълномощени лица на TW.
 4. С настоящото TW и Клиентът изрично се съгласяват, че чрез използването на електронни форми на комуникация се сключва валидно споразумение. Липсата на обикновен подпис не засяга обвързващата сила на офертата и нейното приемане. Електронните досиета на TW се считат за доказателствена презумпция, доколкото законът позволява това.
 5. Промените и/или допълненията към която и да е разпоредба на споразумението са задължителни само ако са били потвърдени писмено от TW на Клиента.
 6. Без предварителното писмено съгласие на TW Клиентът няма право да прехвърля правата и задълженията си по Споразумението на трети страни.
 7. Ако дадено споразумение е сключено с две или повече договарящи страни, всички договарящи страни носят солидарна отговорност за пълното му изпълнение.
 8. Ако споразумението е сключено с оглед изпълнението му от определено лице, TW винаги има право да замени това лице с едно или повече други лица със същата квалификация. Раздели 7:404 и 7:407(2) от нидерландския Граждански кодекс не са приложими към споразумението с TW.

Член 4 – Договори, сключени по електронен път

Ако и доколкото споразумението между TW и клиент е предложено или сключено по електронен път (което в тази връзка включва и по телефона или чрез уебсайта), разпоредбите на този член също се прилагат.
 1. Споразумението се сключва само на английски или нидерландски език.
 2. На Уебсайта или на друг уебсайт, който ще бъде посочен от TW, може да бъде намерена обща информация за TW като доставчик на Продукти и/или Услуги, като например съответните регистри, в които TW е регистрирана, съответните лицензи, на които TW подлежи, и идентификационните номера по ДДС.
 3. Ако данните са въведени по електронен път от Клиента или на негов риск, за да се сключи договор, Клиентът гарантира верността на тези данни. TW не е задължена да проверява точността на предоставената информация.

Член 5 – Задължения на TW

TW е задължен:
 1. да приеме пряко или косвено договорените Стоки на договореното място, в договореното време и по договорения начин, при условие че те са правилно опаковани, придружени от необходимите документи и че Стоките са били предоставени на разположение на TW или на неговите помощни лица;
 2. да поеме отговорност за товаренето, складирането и разтоварването в Логистичния център, както и за получаването и освобождаването на Стоките, освен ако по мнението на TW или на неговите помощни лица те представляват такава опасност или неудобство, че тези дейности не могат да бъдат изисквани от TW или от неговите помощни лица;
 3. логистичните дейности, свързани със Стоките, да се извършват в логистичния център, договорен с Клиента;
  а. ако не е договорен конкретен логистичен център, TW може да избере подходящо пространство и да премества Стоки между подходящи пространства;
  б. ако е договорен конкретен логистичен център, TW има право да премести Стоките след консултация с Клиента, ако това е желателно с оглед на добрите бизнес операции и/или правилното изпълнение на логистичните дейности. Възложителят няма право да откаже разрешението си за преместване на Стоките, ако новите пространства са сравними или по-добри;
 4. преместването на Стоките, както е посочено в параграф 3 от настоящия член, ще бъде за сметка на TW, освен ако такова преместване не е необходимо:
  a. в интерес на Клиента или по негови указания и/или;
  б. е последица от обстоятелства, за които TW не носи отговорност, и/или;
  в. е следствие от обстоятелства, които по всяка вероятност не са на риск и/или за сметка на TW, и/или;
  г. е следствие от разпоредби и/или инструкции на компетентните органи;
  транспортът, свързан с движението на Стоките, се извършва при спазване на разпоредбите, посочени в член 2, параграф 3 от настоящите Условия;
 5. TW ще предприеме всички мерки, включително тези, които не произтичат пряко от споразумението, за да защити интересите на Клиента и неговите стоки. Ако е възможно, TW ще се консултира предварително с Клиента. Ако не е възможна своевременна предварителна консултация, TW ще предприеме мерките, които счита за подходящи в интерес на клиента, и ще информира клиента за това.
 6. TW ще застрахова отговорността си по договора при спазване на общите условия за застраховане и ще предостави на Клиента, при поискване от негова страна, копие от застрахователния сертификат.
 7. Освен ако не е уговорено друго, TW ще предостави на Клиента и, за риск на последния, на определени от него лица достъп до местата, където се намират Стоките, в работно време в работни дни, при условие че:
  а. искането за достъп е подадено своевременно до TW;
  б. клиентът се съгласява да бъде наблюдаван от TW;
  в. проверката се извършва в съответствие с правилата на дружеството за TW;
  г. информацията, получена от Клиента по време на инспекцията относно други Стоки, намиращи се в помещението(ята), не се предоставя на трети страни. Всички разходи, свързани с проверката, са за сметка на Клиента;
 8. TW да извършва допълнителна работа след консултация с Клиента и по негови указания, ако такава работа може разумно да се очаква от TW;
 9. TW да съобщава за повреди и липси на получени Стоки възможно най-бързо в писмен вид на Клиента и да изисква от него инструкции за по-нататъшни действия;
 10. TW, за да гарантира здравината и годността на материалите, използвани в неговите операции;
 11. TW да достави Стоките в същото състояние, в което са били получени, или алтернативно в договореното състояние;
 12. TW да спазва конфиденциалност по отношение на трети страни по отношение на всички факти и информация, придобити изключително при изпълнението на споразумението, с изключение на информацията, която трябва да бъде предоставена по закон на компетентните органи, и обмена на информация с трети страни като част от нормалните бизнес операции.

Член 6 – Последици от неизпълнение на задълженията от страна на TW

Ако TW упорито не изпълнява едно или повече от задълженията си, посочени в член 5, Клиентът, без да се засяга правото му на обезщетение за вреди в съответствие с член 5, може да прекрати споразумението с незабавно действие, изцяло или частично, след като:
– изпращане на препоръчано писмо до TW, в което се посочват причините за неизпълнението на задълженията от страна на TW, като се дава минимален срок от 30 дни за изпълнение и;
– При изтичането на този срок TW все още не е изпълнила задълженията си.
Клиентът няма това право, ако неизпълнението, с оглед на неговия специален характер или незначителна важност, не оправдава развалянето на договора и неговите последици.

Член 7 – Отговорност на TW

 1. Освен при форсмажорни обстоятелства и без да се засягат другите разпоредби на настоящите условия, TW носи отговорност за щети и/или загуба на Стоките, настъпили в периода от получаването до доставката. TW не носи отговорност за щети, произтичащи от неизпълнение от страна на Клиента на каквото и да е задължение, лежащо върху последния по силата на споразумението(ята) и приложимите към него условия.
 2. Отговорността на TW в случай на превоз е максимално ограничена до лимита на отговорност, определен за съответния вид превоз, освен ако не е договорено друго. TW не носи отговорност за каквито и да било щети, доколкото TW докаже, че щетите може да са възникнали в резултат на липсата или недостатъците на опаковката на Стоките, които с оглед на тяхното естество и начин на транспортиране е трябвало да бъдат правилно опаковани. Ако в случай на автомобилен транспорт от страна на TW Стоките не бъдат приети на/в договореното място, време и начин, отговорността за евентуални произтичащи от това щети е ограничена до двойния размер на транспортните разходи, договорени за частта за автомобилен транспорт, с максимален размер от 10 000 СПТ; отговорността зависи от това дали Клиентът е предоставил на TW окончателен срок, който не е изпълнен от TW.
 3. Що се отнася до други логистични дейности, отговорността на TW за повреда или загуба на Стоките е ограничена до 4 СПТ на килограм брутно тегло на повредените или загубени Стоки, с максимален размер от 10 000 СПТ за събитие или поредица от събития с една и съща причина за повредата.
 4. Обезщетението, което ще бъде изплатено от TW за повреда или загуба на Стоките, никога няма да надвишава стойността на Стоките, доказана от Клиента. Ако не е представена обосновка, стойността се основава на обичайната пазарна цена за Стоки от същото естество и качество, приложима към момента и мястото на Получаване.
 5. При спазване на разпоредбите на член 5, параграф 7, отговорността на TW за всякакви вреди, различни от повреда и/или загуба на Стоките, е ограничена до 10 000 СПТ за събитие или поредица от събития с една и съща причина за вредата, при условие че – и при спазване на това ограничение на отговорността до 10 000 СПТ – ако TW извършва митнически формалности или действа като данъчен представител, TW не носи отговорност за никакви загуби, освен ако Клиентът докаже, че тези загуби са резултат от вина или небрежност от страна на TW.
 6. Всякакви несъответствия в запасите трябва да бъдат отразени чрез регистрация на физическите запаси, която трябва да се извършва за сметка на Клиента поне веднъж годишно и в момента на приключване на Договора.
  Недостигът и излишъкът се прихващат един от друг. TW носи отговорност за несъответствията в запасите само ако и доколкото, като се вземат предвид изчисленията, използвани при регистрацията на запасите, недостигът (липсващите позиции) надвишава излишъците с най-малко 1 % от броя на стоките, обработвани по споразумението всяка година. TW ще уведоми Клиента във възможно най-кратък срок за всяка промяна в администрирането на запасите си, която не произтича от получаването и освобождаването на Стоките. Изрично е договорено, че тези условия уреждат също така отговорността на TW за несъответствия в складовите наличности, включително ограниченията на отговорността, описани в член 5, параграф 3.
 7. TW не носи отговорност за пропуснати ползи, последващи загуби и нематериални загуби, независимо от причината.
 8. TW не може да се позовава на ограниченията на отговорността, предвидени в този член, в случай на умисъл или непредпазливост, със съзнанието, че вероятно ще бъдат причинени вреди на самата TW.
 9. Ако TW носи извъндоговорна отговорност от Клиента за загубите, произтичащи от изпълнението на логистичните дейности, отговорността на TW не може да надвишава предвидената в споразумението.
 10. Ако TW може да извлече някаква защита от Споразумението по отношение на своята отговорност към Клиента за действие на помощни лица или подчинени, тези помощни лица или подчинени могат, ако бъдат държани отговорни от Клиента за такова действие, също да се позоват на тази защита, все едно че помощните лица или подчинените са също страна по Споразумението.
 11. Ако TW носи извъндоговорна отговорност за повреда или загуба на Стоките или за забавяне на доставката от страна, която не е страна по споразумението, включително по транспортно споразумение, сключено от или от името на TW, отговорността на последната няма да надвишава предвидената в споразумението.

Член 8 – Задължения на Клиента

Клиентът е длъжен:
 1. незабавно да предостави на TW информацията и документите, свързани със Стоките и обработката им, за които знае или би трябвало да знае, че са от значение за TW, освен ако Клиентът не докаже, че TW разполага или би трябвало да разполага с такава информация. Клиентът гарантира верността на предоставената информация, както и че предоставените инструкции и стоки са в съответствие с действащите закони и разпоредби;
 2. ако Стоките и/или дейностите са предмет на правителствени разпоредби, включително митнически, акцизни и данъчни разпоредби, Клиентът ще предостави незабавно на TW цялата информация и документи, изисквани от последния, за да се съобрази с тези разпоредби. Предоставянето на информация и/или документи на TW, както е необходимо за изпълнение на формалностите, предвидени в гореспоменатите правителствени разпоредби, е свързано с указание за това. TW по всяко време си запазва правото да изпълни или не такова указание;
 3. да предостави договорените Стоки, в подходяща опаковка, на разположение на TW или на неговите помощни лица на договореното място, време и начин, придружени от товарителница за автомобилен транспорт (ако е необходимо) и всякакви други документи, договорени и/или изисквани по закон;
 4. да поеме отговорност за товаренето, складирането и разтоварването на Стоките, освен ако:
  – Приложим е член 5, параграф 2, или;
  – страните са се договорили за друго, или;
  – в противен случай произтича от естеството на предвидения транспорт, като се вземат предвид приложимите Стоки и превозно средство.
 5. При спазване на разпоредбите на член 5, параграф 7, отговорността на TW за всякакви вреди, различни от повреда и/или загуба на Стоките, е ограничена до 10 000 СПТ за събитие или поредица от събития с една и съща причина за вредата, при условие че – и при спазване на това ограничение на отговорността до 10 000 СПТ – ако TW извършва митнически формалности или действа като данъчен представител, TW не носи отговорност за никакви загуби, освен ако Клиентът докаже, че тези загуби са резултат от вина или небрежност от страна на TW.
 6. да гарантира за стоките и оборудването, които предоставя на TW или на неговите спомагателни лица;
 7. да компенсира своевременно, освен договореното възнаграждение, и всички други разходи, произтичащи от този или отделни споразумения и приложимите към тях условия;
 8. да компенсира своевременно разходите за проверки, последващи дейности, разчистване и изхвърляне на отпадъци, произтичащи от изпълнението на този или отделни А(а)грес(и) и приложимите към тях С(к)орки;
 9. при прекратяване на Договора да получи Стоките, намиращи се в TW или в неговите помощни лица, не по-късно от последния работен ден преди крайната дата на Договора и да ги изнесе, след като заплати всички парични суми, дължими на TW, и всички парични суми, за които към този момент е известно, че ще бъдат дължими. Клиентът може да се задоволи с предоставяне на обезпечение, както е счетено за уместно от TW, за всичко, което Клиентът може да дължи след прекратяването на Споразумението, доколкото това е известно и/или може да бъде оценено разумно от TW;
 10. да спазва конфиденциалност по отношение на трети страни по отношение на всички факти и информация, придобити изключително при изпълнението на споразумението, с изключение на информацията, която трябва да бъде предоставена по закон на компетентните органи, и обмена на информация с трети страни като част от нормалните бизнес операции.
 11. да приеме незабавно Стоките и/или да ги отстрани, ако по мнение на TW те представляват такава опасност или неудобство, че не може да се изисква от TW да ги съхранява повече; В отклонение от разпоредбите на член 5, параграф 2 освобождаването и натоварването на Стоките ще се извърши от Клиента или от негово име и за негов риск и сметка.

Член 9 – Последици от неизпълнение на задълженията от страна на Клиента

 1. Ако Клиентът упорито не изпълнява едно или повече от задълженията си, посочени в член 8, параграфи 1-10, TW може, без да се засяга правото му на обезщетение, да прекрати Договора, изцяло или частично, с незабавно действие, след като даде на Клиента с препоръчано писмо окончателен срок от най-малко 14 дни за изпълнение, при изтичането на който Клиентът не е изпълнил задълженията си. TW може, ако даването на такъв краен срок би накърнило непропорционално нейните оперативни интереси, да прекрати споразумението и без да дава такъв краен срок.
 2. TW има право да спре изпълнението на задълженията си, ако Клиентът не изпълни едно или повече от задълженията си, посочени в член 8, параграфи 1 – 8. Това право на спиране може да бъде използвано и срещу кредитори на Клиента.
 3. Ако Клиентът не изпълни задълженията си, посочени в член 8, параграфи 9 и 11, TW има право да:
  a. да премести Стоките в други помещения на риск и за сметка на Клиента, и/или; 

  б. да извърши частна или публична продажба на Стоките за сметка на Клиента след изтичане на 14 дни от изпращането на препоръчано писмо до Клиента с уведомление за планираната продажба, без да се изискват допълнителни формалности;
  в. изоставянето или унищожаването на Стоките, ако има вероятност разходите по продажбата на Стоките да бъдат по-високи от приходите от тях или ако въпреки разумния опит на TW да направи това, не може да бъде намерен купувач, като разходите по изоставянето или унищожаването ще бъдат за сметка на Клиента.

Член 10 – Отговорност на Клиента

 1. Клиентът е отговорен за всички щети, нанесени на Логистичния център и/или на имуществото на TW, на неговите помощни лица, на неговите подчинени и на други Клиенти, както и за телесни повреди, причинени от Клиента, неговите Стоки, включително опаковката на Стоките му, неговите помощни лица, подчинени и всички други лица, действащи по негови указания.
 2. Клиентът носи отговорност пред TW за всякакви загуби, включително глоби, лихви, санкции и конфискации, включително последиците от несвоевременното оформяне на митническите документи, произтичащи, inter alia, от неточност, небрежност или непълнота на инструкциите и информацията и/или документите, предоставени от Клиента, от несвоевременното предоставяне на Стоките в уговореното време, място и начин, както и от несвоевременното предоставяне на документи и/или инструкции. Страница: 16 от 21
 3. Клиентът носи отговорност пред TW за всички загуби, произтичащи от неизпълнението на задълженията му по това или отделни споразумения и приложимите към тях условия.
 4. Клиентът ще компенсира TW за всяка глоба, наложена в резултат на претоварване в случай на автомобилен транспорт. Предходната разпоредба няма да се прилага, освен в случай на недобросъвестност, ако Клиентът може да представи доказателство за наложена глоба поради нарушение на член 2.6, параграф 2 от Закона за автомобилните превози.

Член 11 – Други

 1. Споразумение може да бъде сключено незабавно, без срок на предизвестие и без
  отговорност за заплащане на обезщетение, се прекратяват от TW или от Клиента в следните случаи:
  – в случай че другата страна е в неизпълнение;
  – в случай че другата страна е ликвидирана;
  – в случай че другата страна е обявена в несъстоятелност или е подадена молба в този смисъл;
  – в случай че другата страна е в процедура по спиране на плащането или е поискала спиране на плащането.
  – губи правото да се разпорежда с всички или със значителна част от активите си.
  (напр. в резултат на запор от трети страни)
  – не изпълнява задълженията си, посочени в член 8, параграф 11.
 2. Всички вземания на TW стават незабавно дължими и изискуеми в резултат на прекратяването по смисъла на член 11, параграф 1.
 3. TW ще информира Клиента, ако след получаването на Стоките от TW, транспортът не може да започне, да бъде продължен или завършен в разумен срок. В този случай страните ще имат право чрез писмено уведомление да прекратят основния договор за превоз, като прекратяването влиза в сила от момента на получаване на уведомлението. TW не е задължена да извърши допълнителен транспорт до местоназначението и има право да разтовари Стоките и да ги съхранява на подходящо за целта място; Клиентът има право да влезе във владение на Стоките. Разходите, направени по отношение на Стоките във връзка с прекратяването, са за сметка на Клиента. Освен в случай на форсмажорни обстоятелства (член 6:75 от Гражданския кодекс на Нидерландия), TW ще компенсира Клиента за всички загуби, възникнали в резултат на прекратяването на договора, като отговорността на TW е ограничена до удвоения размер на транспортните такси, договорени за съответния вид транспорт, с максимален размер от 10 000 СПТ.

Член 12 – Жалби

 1. Ако Стоките са доставени от TW, без получателят да е установил състоянието им в присъствието на TW, Стоките се считат за доставени в добро състояние, при наличие на доказателства за противното.
 2. Ако Стоките са доставени от TW, без получателят да е предоставил на TW писмени възражения, посочващи общия характер на загубата или повредата на Стоките, Стоките се считат за доставени в добро състояние, – в случай на загуба или видима повреда, не по-късно от момента на Доставката; – в случай на повреда, която не е видима отвън, в рамките на срока, предвиден от закона за избрания за Доставката начин на транспортиране или, при липса на (законова) договореност, в рамките на пет работни дни след Доставката, при наличие на доказателства за противното.
 3. Всички оплаквания относно състоянието на Стоките след доставката трябва да бъдат направени най-късно до пет дни след доставката. работни дни след писмената доставка от Клиента до TW. Ако рекламацията не бъде подадена в срок в съответствие с този срок, всички права на Клиента във връзка с рекламациите се погасяват и Стоките се считат за доставени в добро състояние.
 4. Денят на доставката не се включва при определянето на гореспоменатите срокове.
 5. В случай на вътрешен транспорт Стоките се считат за изгубени, ако не са доставени в рамките на 30 дни от деня, в който са били приети за транспорт, и не е известно къде се намират.

Член 13 – Давност и изтичане на срока

 1. Всички искове, свързани със споразумението, се погасяват по давност след 12 месеца и се погасяват след 18 месеца.
 2. Сроковете, посочени в параграф 1, в случай на обща или частична загуба, повреда, закъснение или несъответствие в наличностите започват да текат от първия от следващите дни:
  а. деня, в който Стоките са били или е трябвало да бъдат доставени от TW;
  б. денят, в който TW е съобщила на Клиента за загубата, повредата или наличието на несъответствие в запасите.
 3. Ако TW е подведена под отговорност от трети страни, включително от държавен орган, сроковете, посочени в параграф 1, започват да текат от първия от следните дни:
  а. денят, в който TW е привлечен под отговорност от третата страна;
  б. денят, в който TW е изпълнила предявения срещу нея иск.
 4. Ако TW или трета страна, ангажирана от TW, е възразила или обжалвала претенцията, сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, започват да текат от деня след деня, в който решението по възражението и/или жалбата е станало неотменимо.
 5. За всички останали искове сроковете, посочени в параграф 1, започват да текат от деня, в който са станали изискуеми.
 6. Сроковете, посочени в параграф 1, за всички искове, свързани със споразумението, във всички случаи започват да текат от деня, следващ деня, в който споразумението между страните е приключило.

Член 14 – Промени в цените

 1. TW има право по всяко време да променя тарифите за своите Продукти и/или Услуги. Това изменение се прилага и за вече съществуващи споразумения. TW информира своевременно своите страни по договора за всяка промяна на цената.
 2. Промените ще влязат в сила две седмици след обявяването им или на по-късна дата, както е посочено в обявлението, освен ако не се изисква друг законоустановен срок, който ще бъде приложен.
 3. Клиентът е длъжен да приеме увеличението на тарифите, освен ако това увеличение не надхвърля увеличението на общото ценово равнище и не е в съответствие с пазарните условия. В такъв случай Клиентът има право да прекрати Договора в писмена форма, считано от датата на влизане в сила на новите тарифи. Клиентът, който не е потребител, обаче трябва да докаже, че промяната действително включва увеличение на цената и че тя не съответства на пазара. Писменото известие за прекратяване трябва да е получено от TW преди датата на влизане в сила на промяната.

Член 15 – Условия за плащане

 1. Всички суми, дължими от Клиента на TW, се изплащат в съответствие с договорения срок, като ако не е договорен срок, се прилага срок от 7 дни след датата на фактурата. Неспазването на този срок се счита за неизпълнение.
 2. Ако Клиентът не плати дължимата сума в срока, посочен в параграф 1 от настоящия член, той ще дължи законна (търговска) лихва в съответствие с член 6:119а или член 6:119 от Нидерландския граждански кодекс, изчислена от датата на падежа до датата на пълното плащане.
 3. Неустойката за неплащане е определена на 2% всеки месец, като минималната сума е 300,00 EUR за всяка фактура поотделно.
 4. TW има право да начисли на клиента всички произтичащи от това съдебни и извънсъдебни разходи за събиране на вземания. Разходите за извънсъдебно събиране на вземания се дължат от момента, в който Клиентът изпадне в забава, и са в размер на 15% от вземането, като минималната сума е 250 EUR.
 5. Клиентът винаги ще компенсира TW за всички суми, които са наложени или ще бъдат наложени от държавните органи във връзка с този или отделни споразумения и приложимите към тях условия.
 6. При първо поискване от страна на TW Клиентът ще предостави обезпечение за всичко, което Клиентът дължи или ще дължи на TW. Това задължение съществува и в случай, че клиентът вече е предоставил обезпечение за плащане.
 7. Клиентът няма право да спира плащането, нито да прихваща каквито и да било претенции или разходи срещу суми, дължими на TW във връзка с този или отделни споразумения и приложими към тях условия, или срещу други разходи, които могат да бъдат начислени за Стоките.
 8. Цялото вземане на TW, независимо от това как е възникнало, включително и тази част, която все още не е събрана или която все още не е начислена с фактура, е незабавно дължимо и платимо в пълен размер в следните случаи:a. в случай на просрочено плащане на суми, дължими от Страната по договора;
  б. ако Клиентът е обявен в несъстоятелност, подаде молба за мораториум или получи такъв, бъде обявен за обект на законовата схема за разсрочване на задължения (WSNP), бъде поставен под управление или бъде поискано това;
  в. ако страната по договора престане да бъде страна по договора за значителна част от дейността си или бъде прекратена или ликвидирана и/или контролът върху нейната дейност бъде прехвърлен;
  г. ако и веднага след като бъде наложен запор върху TW на Клиента.
 9. Всички суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, са незабавно платими и подлежат на прихващане от TW в случай на обстоятелствата, посочени в член 7, параграфи 1 и 2 от настоящите условия.
 10. Клиентът трябва да докладва подробно на TW за всички оплаквания относно фактура в писмен вид в рамките на осем (8) дни от датата на фактурата. След изтичането на този период жалбите вече не се разглеждат и Клиентът е изчерпал правото си да подаде жалба. По отношение на Потребителя, TW не може да се позовава на превишаване на този срок, ако не е могъл разумно да открие възраженията в рамките на този срок.
 11. Ако и доколкото жалбата на TW се окаже основателна, това само ще спре задължението за плащане на спорната част.
 12. Ако Клиентът многократно е подавал възражения срещу нея и те са се оказали неоснователни, при повторно подаване на възражения TW може да начисли предварително на Клиента разходите за проучване, които ще бъдат направени. Клиентът ще има удоволствието да обяви, че ще се възползва от това правомощие, преди да е започнало разследване.

Член 16 – Сигурност

 1. TW има право да откаже на всяко лице освобождаването на Стоки, документи и парични средства, които се съхраняват или ще бъдат придобити от TW във връзка със Споразумението.
 2. TW може да упражни право на задържане по отношение на всички Стоки, документи и парични средства, които притежава или ще придобие като обезпечение за всички вземания, които TW има или ще има към Клиента и/или собственика на Стоките, също и по отношение на вземания, които не са свързани с тези Стоки.
 3. Учредява се право на залог върху всички Стоки, документи и парични средства, които TW държи или ще държи във връзка със Споразумението, като обезпечение на всички вземания, които TW има или ще има към Клиента и/или собственика на Стоките.
 4. TW може да разглежда всяка страна, която от името на Клиента поверява Стоки на TW за изпълнение на логистични дейности, като страна, упълномощена от Клиента да учреди заложно право върху тези Стоки.
 5. Ако при уреждането на спора възникне спор относно дължимата сума или ако тази сума не може да бъде изчислена незабавно, Клиентът или страната, която изисква доставката, по искане и избор на TW ще плати незабавно тази част от дължимата сума, за която има споразумение, и ще предостави гаранция за плащането на спорната останала част, чийто размер все още не е определен.
 6. Продажбата на всяко обезпечение ще се извърши на риск и за сметка на Клиента по определения от закона начин или ще се извърши чрез частна продажба, ако страните се споразумеят за това.
 7. При първо поискване от страна на TW Клиентът ще предостави обезпечение за разходите, които са платени или ще бъдат платени от TW на трети страни или държавни органи, както и за всички други разходи, които TW е направила или очаква да направи от името на Клиента, включително такси за превоз, пристанищни такси, мита, данъци и премии.

Член 17 – Непреодолима сила

 1. Форсмажорните обстоятелства от страна на TW спират изпълнението на задълженията му по споразумението за времето, през което форсмажорните обстоятелства продължават. Тази непреодолима сила не спира изпълнението на задълженията на Клиента.
 2. Под непреодолима сила се разбира всяко обстоятелство, независимо от волята на TW, което временно или постоянно възпрепятства изпълнението на споразумението и което не би трябвало да бъде на риск за TW по силата на закона или съгласно стандартите за разумност и справедливост, както и доколкото не е включено в тях: пречки, причинени от мерки, закони или решения на компетентни международни или национални (правителствени) органи, липса на суровини, стачка, окупация на предприятие, блокада, ембарго, война, безредици и други подобни ситуации, прекъсване на електрозахранването, прекъсване на (теле)комуникационните линии, прекъсване на връзката с интернет, прекъсване на мрежите и оборудването, пожар, експлозия, повреда на вода, наводнение, удар от мълния и други природни бедствия и катастрофи, както и обширни заболявания от епидемиологичен характер на персонала и всякаква повреда на помощния персонал и/или доставчиците на TW.
 3. Веднага щом в TW възникне ситуация на непреодолима сила, той трябва да съобщи за това на своя Клиент възможно най-скоро, освен ако това не може да се очаква разумно от него с оглед на обстоятелствата.
 4. TW има право да се позове на непреодолима сила и ако обстоятелството, което възпрепятства (по-нататъшното) изпълнение, е започнало след като TW е трябвало да изпълни задължението си.
 5. Ако към момента на възникване на форсмажорната ситуация TW вече е изпълнила частично своите задължения, TW има право да фактурира отделно тази част, която вече е била изпълнена. Клиентът е длъжен да плати тази фактура, сякаш тя е отделно споразумение.
 6. Ако се установи, че форсмажорната ситуация в TW ще продължи три (3) месеца, всяка от страните има право да прекрати споразумението предсрочно, без да спазва срок на предизвестие. Уведомлението за прекратяване по смисъла на настоящия член се изпраща с препоръчано писмо.
 7. TW не носи отговорност и следователно не е длъжна да компенсира каквито и да било преки и/или косвени щети, разходи и/или загуби, понесени от или на страната по договора и/или на трети лица, които преки и/или косвени щети са причинени от или са свързани по какъвто и да било начин с форсмажорната ситуация от страна на TW.

Член 18 – Право на отлагане

 1. TW има право (временно) да спре изцяло или частично доставката на даден Продукт или Услуга, ако Клиентът не изпълни задължение към TW или заплашва да го направи, без TW да е задължена да изплаща каквато и да е компенсация на Клиента. Това право на спиране на TW се прилага също така, ако в резултат на това се превишават сроковете – включително сроковете за доставка.
 2. Ако TW извършва работа в организацията на Клиента съгласно споразумението, тя има право по всяко време да спре тази работа – също и ако това води до превишаване на сроковете – за времето, когато на място възникнат (работни) обстоятелства, които по мнение на TW водят до рискове по отношение на безопасността или здравето на нейните служители или помощен персонал.

Член 19 – Клауза за конфиденциалност и забрана за повторно приемане

 1. Страните взаимно гарантират, че цялата информация с поверителен характер, обменена по време на (сключването на) споразумението, ще остане поверителна. Информацията във всички случаи се счита за поверителна, ако е била определена като такава от една от страните.
 2. По време на срока на действие на споразумението, както и в продължение на една (1) година след прекратяването му, клиентът няма да наема служители на другата страна, нито по друг начин, пряко или непряко, да работи с тях, които участват в изпълнението на споразумението.
 3. Клиентът се задължава по време на действието на споразумението, както и в продължение на една (1) година след прекратяването му, да не използва услугите на помощни лица на другата страна, нито по друг начин, пряко или непряко, да работи с тях, които участват/са участвали в изпълнението на споразумението.

Член 20 – Уебсайт

 1. TW не дава никакви гаранции и не носи отговорност за пълната наличност и безпроблемното функциониране на Уебсайта. Всички изображения, чертежи, данни за теглото, образите, цветовете или други качества, включени в Уебсайта, са само приблизителни. TW не носи отговорност за вреди, причинени от липсата, неточността или непълнотата на информацията, показана на уебсайта.
 2. Ако Уебсайтът съдържа хипервръзка към уебсайт на трети страни, TW не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове или за софтуера, предлаган на тези сайтове.
 3. Ако TW предлага възможност за изтегляне на софтуер от своя Уебсайт, TW не гарантира пригодността на софтуера за конкретна цел, функционалността или използваемостта на този софтуер, нито поема каквато и да е отговорност за вреди в резултат на изтеглянето, инсталирането или използването на този софтуер.

Член 21 – Права върху интелектуалната собственост

 1. Всички права на интелектуална собственост върху ноу-хау и/или оборудване са притежание на TW или на нейния/те лицензодател/и. Клиентът придобива правата на ползване и правомощията, предоставени от настоящите общи условия или от споразумението, само в рамките на ограниченията, определени от лиценза.
 2. Клиентът е наясно, че предоставеното от TW ноу-хау и/или оборудване може да съдържа поверителна информация и търговски тайни на TW или на нейния/те лицензодател/и. Без да се засягат разпоредбите, посочени другаде, Клиентът се задължава да пази поверителността на това ноу-хау и/или оборудване, да не го разкрива или предоставя за ползване на трети лица и да го използва само за целите, за които му е предоставено. В този контекст третите страни включват и всички лица, работещи в организацията на Клиента, които не е задължително да използват ноу-хау и/или оборудването.
 3. Клиентът няма право да премахва или променя каквито и да било обозначения за интелектуална собственост – в най-широкия смисъл на думата – от ноу-хау и/или оборудването, включително обозначения за поверителния характер и поверителността на ноу-хау.
 4. Всяка отговорност или задължение за обезщетение на TW, които се отклоняват от предходните параграфи поради нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети страни, се изключват, без да се засяга това, което е определено на друго място в общите условия на TW. Това включва също така отговорност и/или задължения за обезщетение от страна на TW за нарушения, причинени от използването на информацията във форма, която не е променена от TW, във връзка с продукти или софтуер, които не са доставени или предоставени от TW, и/или по начин, различен от този, за който информацията е била разработена или предназначена.
 5. Всички изображения, чертежи, информация и/или идеи, включени в или приложени към оферта, действие, оферта или споразумение, са предназначени изключително за използване в контекста на поръчката, която се издава или ще бъде издадена, и не могат да бъдат използвани от страната по договора за други цели или да бъдат предоставяни на трети лица. Всички (авторски) права върху него остават за TW. Посочените документи остават собственост на TW по всяко време. TW си запазва правото да изиска обратно тези документи.

Член 22 – Обработка на данни

 1. Целта на обработката на данни от страна на TW е да се изпълни споразумението между TW и клиента, при спазване на законовото задължение на TW да обработва данните по всяко време.
 2. TW съхранява данните на Клиента и всички данни, произтичащи от изпълнението на споразумението, в сигурна цифрова среда, в която прилага адекватно ниво на сигурност. TW полага всички усилия, за да предотврати неразрешено или незаконно обработване на данните или да защити данните от случайна загуба, унищожаване или повреждане.
 3. Що се отнася до физическото съхранение на данни от страна на TW, TW гарантира, че неоторизирани лица нямат достъп до тези данни.
 4. TW няма да съхранява данните по-дълго от необходимото, като надлежно спазва приложимото законодателство (като например административното задължение за запазване на данни за срок от 7 години съгласно член 2:10, параграф 3 от нидерландския Граждански кодекс).
 5. Клиентът остава отговорен за верността и сигурността на данните (например чрез „криптиране от край до край“) при предаването на данните на TW. С изпращането и предоставянето на данните на TW клиентът разрешава обработката на данните за целите, посочени в параграф 1 от настоящия член.
 6. TW няма да предава данните на трета страна, освен ако не е получила изрично разрешение за това от Клиента или ако това не е необходимо за изпълнението на споразумението, или в съответствие със законово задължение (например във връзка с Общия закон за националните данъци).
 7. В случай на изтичане на данни, TW трябва да съобщи за това на Клиента, различен от Потребител, възможно най-скоро, освен ако нарушението не води до риск за Клиента (напр. защото данните са били недостъпни за неоторизирани лица чрез криптиране).

Член 23 – Политика за поверителност на личните данни

 1. Данните на лицето за контакт („лични данни“) се обработват от TW в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Всички разпоредби на „Член 23: Обработка на данни“ от настоящите общи условия се прилагат изцяло за обработката на лични данни, освен ако тези разпоредби не са допълнително уточнени по-долу.
 2. TW обработва данните на Лице за контакт/Клиент изключително за целите на изпълнението на Споразумението, при спазване на законовото задължение на TW във всеки един момент да продължи обработката на данните.
 3. TW няма да обработва данните повече, отколкото е необходимо за изпълнението на споразумението. TW не задържа данните за по-дълъг период от време, отколкото е необходимо за целта на обработката на данните, освен ако (i) запазването на данните е необходимо във връзка с нерешен иск или спор с Потребителя; (ii) ако TW е задължена да направи това съгласно приложимото законодателство; (iii) TW съхранява данните за своите легитимни бизнес интереси, като например за предотвратяване на измами.
 4. TW, в качеството си на администратор, ще води регистър на обработката на данни въз основа на отговорността по член 5, параграф 2 от ОРЗД. В този регистър той ще включва описание на категориите „субекти на данни“ (физически лица) и на категориите лични данни. В регистъра се посочват също така целите на обработката и данните на администратора(ите) (в съответствие с член 30, параграф 1 от Общия закон за защита на данните).
 5. Доколкото TW, когато обработва лични данни, не може да се счита за „администратор на лични данни“ по смисъла на ЗЗЛД и ОРЗД, в смисъл че TW обработва личните данни от името на трета страна (напр. Клиент) и тази трета страна е отговорна за законосъобразното обработване на личните данни, TW, в качеството си на „агент по обработването“ по смисъла на ОРЗД, изключва отговорността за всякакво незаконосъобразно обработване на тези данни.
 6. В случай на изтичане на лични данни, TW незабавно докладва за изтичането на данни на Органа за лични данни, освен ако не е вероятно нарушението да представлява риск за правата и свободите на потребителя. Освен това TW е задължена да докладва за нарушението на сигурността на данните на самия потребител само ако има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите на лицето за контакт.

Член 24 – Права на лицето за контакт по отношение на личните данни

 1. Потребителят („засегнатата страна“ по смисъла на AVG) има право да: (i) да провери данните му; (ii) да коригирате или изтриете (заличите) данните; (iii) ограничаване на обработката на данни; и (iv) преносимост на данните, което означава, че потребителят има право да получи данните си за лична употреба или за прехвърляне към друга организация. Потребителят може да изпрати такова искане до TW по електронна поща на адрес
 2. TW ще отговори на такова искане най-късно в рамките на четири седмици. Ако TW не е в състояние да изпълни искане на потребител, тя съобщава за това в рамките на горепосочения срок и посочва причините за своето решение.
 3. Лицето за контакт има също така право да възрази срещу обработката и използването на неговите данни от TW, ако това се прави в полза на легитимен интерес на TW, като например директен маркетинг. Ако дадено лице за контакт възрази, TW вече няма да използва личните данни за тази конкретна цел.
 4. Лицето за контакт има право по всяко време да подаде жалба в случай на неправилно обработване на данни до нидерландския надзорен орган – Органа за лични данни. За информация за контакт вижте: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Член 25 – Заключителни разпоредби

 1. Всички споразумения, за които се прилагат тези условия, се уреждат от холандското законодателство.
 2. Мястото на стопанска дейност на TW ще бъде мястото на уреждане и коригиране на щетите.

Изтегляне на общите условия на Transporting Wheels B.V.