Zemlja odredišta

Uvjeti i odredbe

Opći uvjeti TW

 1. Definicije
 2. Opseg primjene
 3. Ponuda
 4. Ugovori sklopljeni elektroničkim putem
 5. Obveze TW-a
 6. Posljedice neispunjavanja obveza TW-a
 7. Odgovornost TW-a
 8. Obveze Klijenta
 9. Posljedice neispunjavanja obveza od strane Klijenta
 10. Odgovornost klijenta
 11. Drugi
 12. Pritužbe
 13. Recept i istek
 14. Promjene cijena
 15. Uvjeti plaćanja
 16. Sigurnost
 17. Viša sila
 18. Pravo na suspenziju
 19. Klauzula o povjerljivosti i neponovnom prihvatu
 20. Web-mjesto
 21. Prava intelektualnog vlasništva
 22. Obrada podataka
 23. Pravila o privatnosti osobnih podataka
 24. Prava osobe za kontakt u pogledu osobnih podataka
 25. Konačne odredbe

Članak 1 – Definicije

Gdje god se koriste u ovim uvjetima, smatra se da sljedeći pojmovi imaju značenje u nastavku.

 1. Logističke aktivnosti: svi radovi, uključujući istovar, primanje, skladištenje, pražnjenje, utovar, upravljanje zalihama, montažu, rukovanje narudžbama, branje narudžbi, pripremu za otpremu, fakturiranje, razmjenu informacija i upravljanje, prijevoz bez obzira na to jesu li ih treće strane ili ne te ispunjavanje carinskih deklaracija u vezi s robom.
 2. Logistički centar: prostor(i) u kojem se odvijaju logističke aktivnosti.
 3. TW: privatno društvo s ograničenom odgovornošću TW BV osnovano u IJsselmuidenu koje sklapa ugovor s Klijentom i strankom pod čijim se nazivom obavljaju logističke aktivnosti.
 4. Pomoćne osobe: sve osobe – koje nisu podređeni TW – koriste TW u obavljanju logističkih aktivnosti.
 5. Klijent: stranka koja daje upute za obavljanje logističkih aktivnosti TW-u i stranka s kojom potonji sklapa ugovor.
 6. Sporazum: ugovor sklopljen između TW-a i Klijenta u vezi s logističkim aktivnostima koje će provoditi TW, čiji su dio ovi Uvjeti.
 7. Uvjeti: uvjeti koji se primjenjuju na Ugovor, uključujući ove Opće uvjete kako je navedeno u nastavku.
 8. Viša sila: nedostatak koji se ne može pripisati TW-u jer se ne može pripisati
  da je ne krivi, niti na temelju zakona, pravnog akta ili općeprihvaćenih standarda za nju, uključujući slučaj da TW, kao rezultat (pripisivog) nedostatka ili nemara trećih strana, nije sposoban pružiti svoje usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na to: prekid poslovanja ili prekid poslovanja bilo koje prirode i bez obzira na to na koju odgođenu ili zakašnjelu isporuku od strane jednog ili više dobavljača TW-a; poteškoće u prijevozu ili prepreke bilo koje vrste, koje ometaju prijevoz ili štrajk; prekomjerno izostajanje osoblja; (privremeni) nedostatak osoblja; Požar; operativni i tehnički kvarovi; eksplozija; poplave kao posljedica prirodnih katastrofa.
 9. Radni dani: svi dani, osim subotom, nedjeljom i službenim državnim praznicima kako su priznati u zemlji ili regiji u kojoj će se obavljati logističke aktivnosti.
 10. Roba: roba koju je Klijent stavio na raspolaganje TW-u ili njegovim pomoćnim osobama ili u njegovo ime s ciljem izvršenja Ugovora.
 11. Potvrda: radnja kojom se Klijent, uz izričito ili prešutno odobrenje TW-a ili njegovih pomoćnih osoba, odriče kontrole nad Robom potonjem.
 12. Isporuka: radnja zbog koje TW, uz izričito ili prešutno odobrenje Klijenta ili njegovog predstavnika ili nadležnog tijela, predaje kontrolu nad Robom i omogućuje im da vrše kontrolu nad Robom, ili ako je TW preuzeo obvezu prijevoza, zbog čega TW, uz izričito ili prešutno odobrenje prijevoznika, odriče se kontrole nad Robom potonjem.
 13. Špedicija: prijevoz Robe u ime Klijenta od strane jednog ili više prijevoznika koji podliježu jednom ili više odgovarajućih ugovora o prijevozu.
 14. Nepodudarnost dionica: neobjašnjiva razlika između fizičke zalihe i upravljanja dionicama TW-a, podložno dokazima koji govore suprotno od strane Klijenta.

Članak 2 – Područje primjene

 1. Općenito
  a. Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve ponude, sporazume, pravne i de facto akte koji se odnose na logističke aktivnosti koje treba obavljati, u mjeri u kojoj one ne podliježu obveznom zakonu. Proturječni uvjeti ili propisi klijenta ne primjenjuju se osim ako ih TW izričito ne prihvati u pisanom obliku. Ti se uvjeti primjenjuju na odnos između stranaka, čak i nakon što Sporazum nije sklopljen.
  b. Odstupanja od ovih općih uvjeta i dopune ovih općih uvjeta vrijede samo ako jesu
  izričito dogovoreno u pisanom obliku u, na primjer, (pisanom) ugovoru ili potvrdi narudžbe.
  c. Primjenjivost Općih uvjeta i odredbi Klijenta izričito potvrđuje TW. Tužitelj tvrdi da bi Sud trebao
  d. Temeljna ustupanj/Sporazum – zajedno s ovim općim uvjetima – daje
  potpuni ugovori između Klijenta i TW-a u vezi s radom za koji je Ugovor ponovno sklopljen. Svi prethodni sporazumi sklopljeni ili sklopljeni između stranaka prijedlozi u tom pogledu povlače se.
  e. Klijent s kojim je jednom sklopljen Ugovor prema ovom generalu
  prihvaća primjenjivost ovih Općih uvjeta na sve sljedeće ponude.
  TW i ugovori između klijenta i TW.
  f. Ako je jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta ništavna ili su proglašene ništavnima, odredbe ovih Općih uvjeta ostaju na punoj snazi i na snazi. Ostale odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se u cijelosti. Kao jedina odredba
  ovih Općih uvjeta ili Sporazuma nije pravno valjan, stranke će, s obzirom na sadržaj nove odredbe, koja odredba pregovarati o sadržaju izvorne odredbe, a određivanje je što je moguće bliže.
  g. Ako TW ne zahtijeva uvijek strogo poštivanje ovih općih uvjeta, to ne znači da se ti uvjeti ne primjenjuju. TW stoga također ne gubi pravo na uporabu u drugim
  U takvim slučajevima, zahtijevati strogo poštivanje općih uvjeta.
 2. Podređeni / Pomoćne osobe
  TW ima pravo angažirati pomoćne osobe u obavljanju logističkih aktivnosti, osim ako s Klijentom nije drugačije dogovoreno. Podređeni ili pomoćne osobe koje se smatraju odgovornima u vezi s obavljanjem aktivnosti u ime TW-a mogu se pozvati na sve klauzule u vezi s isključenjem ili ograničenjem odgovornosti kako je propisano ovim Uvjetima.
 3. Transport
  Ako je TW preuzeo obvezu prijevoza, odnos između stranaka će, u skladu s odredbama ovih Uvjeta, podlijegati (obveznim) ugovorima, statutima i propisima, odredbama prijevoznih isprava i, u slučaju domaćeg cestovnog prijevoza u Nizozemskoj i u mjeri u kojoj od njih ne odstupa u ovim Uvjetima ili Sporazumu, odredbe Općih uvjeta prijevoza (AVC), u verziji koja je podnesena sudskom registru okružnih sudova u Amsterdamu i Rotterdamu u trenutku sklapanja Sporazuma, osim ako nije dogovorena drugačija verzija.
  U slučaju nepostojanja teretnice u pomorskom prometu, odnos između stranaka uređen je Haškim viškim pravilima, kako je izmijenjena Protokolom od 22. prosinca 1979., ili Rotterdamskim pravilima ako su ona stupila na snagu, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prijevoz ne uključuje utovar i istovar iz vozila u logističkom centru.
  Prijevozne isprave iz ovog članka podrazumijevaju se kao prijevozna isprava koju izdaje TW ili njegove pomoćne osobe ili koju oni potpisuju kao pošiljatelja
  Ako i u mjeri u kojoj gore navedeni ugovori, zakoni, statuti i uvjeti ne reguliraju obvezu, primjenjivat će se verzija ovih Uvjeta koja se primjenjuje u trenutku sklapanja Ugovora.
 4. Špedicija tereta
  Ako TW izričito preuzme obvezu u pogledu prijevoza robe, neovisno o tome je li na određenim dionicama rute ili uz upotrebu posebnih načina prijevoza, odnos između stranaka podliježe nizozemskim uvjetima prosljeđivanja (opći uvjeti FENEX-a) u verziji podnesenoj sudskom registru okružnih sudova u Amsterdamu, Arnhem, Breda i Rotterdam u trenutku sklapanja Sporazuma (“nizozemski uvjeti prosljeđivanja”), osim ako nije dogovorena druga verzija.
 5. Carinske i porezne usluge
  Ako TW preuzme obvezu obavljanja carinskih formalnosti (uključujući formalnosti u pogledu skladištenja u carinskom skladištu) i/ili u pogledu poreznog zastupanja, odnos između stranaka uređen je nizozemskim uvjetima prosljeđivanja u verziji podnesenoj sudskom registru okružnih sudova u Amsterdamu, Arnhemu, Bredi i Rotterdamu u vrijeme sklapanja Sporazuma (“nizozemski uvjeti prosljeđivanja”), osim ako nije dogovorena druga verzija.
 6. Ovi opći uvjeti uređeni su nizozemskim zakonima.
 7. Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve ponude i ugovore u kojima TW proizvodi i/ili Usluge nude i/ili isporučuju Klijentu.
 8. Opći uvjeti i odredbe Klijenta ne primjenjuju se na ponudu ili Ugovor TW-a i ovime su izričito isključeni.
 9. Ako se TW i Klijent slože s odredbama Ugovora koje odstupaju od ovih Općih uvjeta, oni će se primjenjivati samo ako i u mjeri u kojoj ih je TW prihvatio i potvrdio u pisanom obliku.
 10. Određene ponude mogu podlijegati dodatnim općim uvjetima i odredbama, koje će TW unaprijed objaviti na web stranici ili poslati zasebno Klijentu.
 11. TW, u svakom trenutku, ima pravo mijenjati ove opće uvjete. Izmjena će stupiti na snagu dva tjedna nakon objave, osim ako nije potrebno drugačije zakonsko razdoblje, koje će se potom primjenjivati. Izmjena općih uvjeta primjenjuje se i na postojeće Sporazume. Postojeće ugovorne stranke, kada TW, na vrijeme pošalju izmijenjene opće uvjete.
 12. Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta ništavna ili poništena, ostale odredbe ovih Općih uvjeta ostaju na punoj snazi i stupaju na snagu, a TW i njegov Klijent stupit će na savjetovanje kako bi dogovorili nove odredbe koje zamjenjuju ništavne ili poništene odredbe, pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir svrha i redoslijed ništavih ili poništenih odredaba.

Članak 3 – Ponuda

 1. Ponuda ili ponuda ne obvezuje TW i služi samo kao pozivnica za narudžbu. Standardi kvalitete, modeli, veličine, boje, specifikacije težine itd. navedeni u citatu su približni.
 2. Sve informacije sadržane u ponudi, ponudi, tiskanom materijalu, letku ili na web stranici TW, kao što su cijene i specifikacije, nisu obvezne i podložne su promjenama.
 3. Sve cijene, cijene i iznosi koje TW navodi u ponudama i kotacijama za tvrtke i institucije ne uključuju porez na promet (PDV). Cijene su također – koliko je primjenjivo – bez naknada za zbrinjavanje, odnosno troškova pakiranja, uvoznih i izvoznih carina te trošarina, administrativnih ili dodatnih troškova utovara i rada. Sve ostale namete ili poreze nametnute ili naplaćene u vezi s proizvodima i/ili uslugama snosi Klijent.

Članak 4: Realizacija ugovora

 1. Ugovor s TW-om sklapa se u trenutku kada je TW primio narudžbu ili narudžbu od Klijenta i prihvatio TW. Kada TW, ugovorna strana može poslati potvrdu narudžbe u kojoj su prikazani dogovoreni ugovori.
 2. Smatra se da su ugovori za Klijenta koje je sklopio posrednik, bilo u ime Klijenta ili ne, sklopljeni i za račun i rizik ovog posrednika.
 3. TW ne može biti vezan radnjama i/ili usmenim sporazumima osoba koje ih zastupaju bez ovlasti, osim ako su ti sporazumi potvrđeni u pisanom obliku od strane ovlaštenih osoba TW-a.
 4. TW i Klijent ovime se izričito slažu da korištenjem elektroničkih oblika komunikacije nastaje važeći ugovor. Nepostojanje običnog potpisa ne utječe na obvezujuću snagu ponude i njezino prihvaćanje. Elektronički spisi TW-a ovime se smatraju pretpostavkom dokazivanja, u mjeri u kojoj to zakon dopušta.
 5. Izmjene i/ili dopune bilo koje odredbe Ugovora obvezujuće su samo ako ih je TW potvrdio u pisanom obliku Klijentu.
 6. Bez prethodne pisane suglasnosti TW-a, Klijentu nije dopušteno prenijeti svoja prava i obveze prema Ugovoru na treće strane.
 7. Ako je Ugovor sklopljen s dvije ili više ugovornih stranaka, sve ugovorne stranke bit će zajednički i pojedinačno odgovorne za njegovo potpuno izvršenje.
 8. Ako se sklopi Ugovor s ciljem izvršenja od strane određene osobe, TW uvijek ima pravo zamijeniti tu osobu jednom ili više drugih osoba s istim kvalifikacijama. Odjeljci 7:404 i 7:407(2) nizozemskog Građanskog zakonika ne primjenjuju se na Sporazum s TW-om.

Članak 4 – Ugovori sklopljeni elektroničkim putem

Ako i u mjeri u kojoj je Ugovor između TW-a i Klijenta ponuđen ili sklopljen elektroničkim putem (što s tim u vezi uključuje i telefonom ili putem web stranice), primjenjuju se i odredbe ovog članka.
 1. Sporazum se sklapa samo na engleskom ili nizozemskom jeziku.
 2. Na internetskoj stranici ili drugoj internetskoj stranici koju će odrediti TW mogu se pregledati opće informacije o TW-u kao pružatelju proizvoda i/ili usluga, kao što su relevantni registri u kojima je TW registriran, relevantne licence kojima podliježe TW i identifikacijski brojevi za PDV.
 3. Ako se podaci unose elektroničkim putem od strane ili na rizik Klijenta radi sklapanja Ugovora, Klijent jamči ispravnost tih podataka. Za TW ne postoji obveza provjere točnosti dostavljenih informacija.

Članak 5 – Obveze TW-a

TW je dužan:
 1. izravno ili neizravno uzeti Primitak ugovorene Robe na dogovoreno mjesto, vrijeme i na dogovoreni način, pod uvjetom da su pravilno zapakirani, popraćeni potrebnim dokumentima i da je Roba stavljena na raspolaganje TW-u ili njegovim pomoćnim osobama;
 2. da preuzme odgovornost za utovar, skladištenje i istovar u logističkom centru te za primanje i puštanje robe, osim ako to, prema mišljenju TW-a ili njegovih pomoćnih osoba, predstavlja takvu opasnost ili smetnju da se takve aktivnosti ne mogu zahtijevati od TW-a ili njegovih pomoćnih osoba;
 3. da se logističke aktivnosti koje se odnose na robu odvijaju u logističkom centru dogovore s Klijentom;
  a. ako nije dogovoren poseban logistički centar, TW može slobodno odabrati odgovarajući prostor i premjestiti robu između odgovarajućih prostora;
  b. ako je dogovoren određeni logistički centar, TW ima pravo premjestiti Robu u dogovoru s Klijentom ako je to poželjno s obzirom na dobro poslovanje i/ili pravilno obavljanje logističkih aktivnosti. Naručitelj ne može odbiti njegovo dopuštenje za kretanje Robe ako su novi prostori usporedivi ili bolji;
 4. kretanje robe iz stavka 3. ovog članka bit će za račun TW-a, osim ako je takav potez potreban:
  a. u interesu Klijenta, ili prema njegovim uputama, i/ili;
  b. posljedica je okolnosti za koje TW nije odgovoran i/ili;
  c. posljedica je okolnosti koje u svoj razumnosti nisu za rizik i/ili račun TW-a i/ili;
  d. posljedica je propisa i/ili uputa nadležnih tijela;
  prijevoz koji se odnosi na kretanje robe odvija se u skladu s propisima iz članka 2. stavka 3. ovih Uvjeta;
 5. TW će poduzeti sve mjere, uključujući one koje ne proizlaze izravno iz Ugovora, kako bi zaštitio interese Klijenta i njegove Robe. TW će se, ako je moguće, unaprijed posavjetovati s Klijentom. Ako prethodno savjetovanje nije moguće, TW će poduzeti one mjere koje smatra prikladnima u interesu Klijenta i o tome će obavijestiti Klijenta.
 6. TW će osigurati svoju odgovornost prema ugovoru pod zajedničkim uvjetima osiguranja i na njegov zahtjev dostaviti Klijentu kopiju potvrde o osiguranju.
 7. TW će, osim ako nije drugačije dogovoreno, dati Klijentu i, za rizik potonjeg, njegovim imenovanim osobama pristup onim mjestima gdje se Roba nalazi tijekom radnog vremena radnim danima, pod uvjetom da:
  a. zahtjev za pristup pravodobno se podnosi TW-u;
  b. Klijent pristaje na nadzor TW-a;
  c. inspekcija se provodi u skladu s pravilima tvrtke TW;
  d. informacije koje je Naručitelj prikupio tijekom inspekcije u vezi s drugom Robom prisutnom u prostorima ne dijele se s trećim stranama. Svi troškovi povezani s inspekcijom odnose se na račun Klijenta;
 8. TW obavljati dodatne radove u dogovoru s Klijentom i prema uputama, ako se takav posao može očekivati u svim razumnim uvjetima od TW-a;
 9. TW prijaviti štetu i nestale predmete u vezi s primljenom Robom što je brže moguće u pisanom obliku Klijentu i zatražiti njegove upute za daljnje djelovanje;
 10. TW kako bi se zajamčila pouzdanost i prikladnost materijala koji se koriste u njegovom radu;
 11. TW isporučiti Robu u istom stanju u kojem je primljena ili alternativno u dogovorenom stanju;
 12. TW za poštivanje povjerljivosti prema trećim stranama u pogledu svih činjenica i informacija stečenih isključivo u provedbi Sporazuma, uz iznimku informacija koje se zakonom moraju dostaviti nadležnim tijelima i razmjene informacija s trećim stranama u sklopu uobičajenog poslovanja.

Članak 6 – Posljedice neispunjavanja obveza TW-a

Ako TW ustrajno ne uspije u ispunjavanju jedne ili više svojih obveza iz članka 5., Klijent, ne dovodeći u pitanje svoje pravo na naknadu štete u skladu s člankom 5., može raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, u cijelosti ili djelomično, nakon:
– davanje TW-u preporučenog pisma u kojem se navode razlozi zbog kojih TW nije ispunio svoje obveze, uz minimalni rok od 30 dana za ispunjenje i;
– TW još nije ispunio svoje obveze.
Klijent nema to pravo ako neispunjavanje obveza, s obzirom na njegovu posebnu prirodu ili manju važnost, ne opravdava raskid Ugovora i njegove posljedice.

Članak 7 – Odgovornost TW-a

 1. TW je, osim za višu silu i ne dovodeći u pitanje druge odredbe ovih Uvjeta, odgovoran za štetu i/ili gubitak Robe do kojeg je došlo tijekom razdoblja od primitka do isporuke. TW nije odgovoran za štetu nastalu zbog neispunjavanja bilo koje obveze klijenta koja počiva na potonjem na temelju Ugovora i uvjeta koji se na njega primjenjuju.
 2. Odgovornost TW-a u slučaju prijevoza maksimizira se na granici odgovornosti utvrđenoj za odgovarajući način prijevoza, osim ako nije drugačije dogovoreno. TW nije odgovoran za bilo kakvu štetu u mjeri u kojoj TW dokaže da je šteta mogla nastati zbog odsutnosti ili neispravnosti ambalaže robe koja je s obzirom na njihovu prirodu i način prijevoza trebala biti pravilno zapakirana. Ako se u slučaju cestovnog prijevoza TW-om Roba ne preuzme u primitku na/na dogovoreno mjesto, vrijeme i način, odgovornost za bilo kakvu nastalu štetu ograničena je na dvostruko veće troškove prijevoza tereta kako je dogovoreno za dio cestovnog prijevoza, s najviše 10.000 SDR; odgovornost je uvjetovana time da Klijent TW-u pruži konačni rok koji TW ne ispunjava.
 3. Što se tiče ostalih logističkih aktivnosti, odgovornost TW-a za oštećenje ili gubitak Robe ograničena je na 4 SDR po kilogramu bruto težine oštećene ili izgubljene robe, s najviše 10.000 SDR po događaju ili nizu događaja s jednim te istim uzrokom štete.
 4. Naknada koju TW plaća za štetu ili gubitak Robe nikada neće premašiti vrijednost Robe kako je potkrijepio Klijent. Ako nema dokaza, vrijednost se temelji na uobičajenoj tržišnoj cijeni za robu iste prirode i kvalitete, koja se primjenjuje u vrijeme i na mjestu primitka.
 5. Podložno odredbama članka 5. stavka 7., odgovornost TW-a za bilo kakvu štetu osim štete i/ili gubitka Robe, ograničena je na 10,000 SDR po događaju ili nizu događaja s jednim te istim uzrokom štete, na razumijevanje – i podložno ovom ograničenju odgovornosti na 10,000 SDR – da ako TW obavlja carinske formalnosti ili djeluje kao porezni zastupnik, Stranica: 11 od 21 TW nije odgovoran za bilo kakve gubitke, osim ako Klijent ne dokaže da su takvi gubici rezultat greške ili nemara TW.
 6. Sva odstupanja u dionicama moraju se odraziti registracijom fizičkih zaliha, koje se moraju provesti za račun Klijenta najmanje jednom godišnje i u trenutku isteka Ugovora.
  Svi nedostaci i viškovi bit će pokrenuti jedni protiv drugih. TW je odgovoran za odstupanja zaliha samo ako i u mjeri u kojoj, uzimajući u obzir izračun korišten pri registraciji zaliha, manjak (stavke koje nedostaju) premašuju sve viškove za najmanje 1% broja robe kojom se postupa u skladu sa Sporazumom svake godine. TW će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Klijenta o svakoj promjeni svoje burzovne administracije koja ne proizlazi iz primitka i puštanja robe. Izričito je dogovoreno da se ovim Uvjetima uređuje i odgovornost TW-a za odstupanja u zalihama, uključujući ograničenja odgovornosti kako je opisano u članku 5. stavku 3.
 7. TW ne prihvaća nikakvu odgovornost za gubitak dobiti, posljedični gubitak i nematerijalni gubitak, bez obzira na uzrok.
 8. TW se ne može osloniti na ograničenja odgovornosti utvrđena u ovom članku u slučaju namjere ili nepromišljenosti, sa znanjem da bi šteta vjerojatno rezultirala samim TW-om.
 9. Ako Klijent smatra TW odgovornim izvan ugovora za gubitke koji proizlaze iz obavljanja logističkih aktivnosti, odgovornost TW-a ne prelazi onu propisanu Ugovorom.
 10. Ako TW može izvući bilo kakvu obranu iz Ugovora u vezi sa svojom odgovornošću prema Klijentu za djelo pomoćnih osoba podređenih, te pomoćne osobe ili podređeni mogu se, ako ih Klijent smatra odgovornim za takvo djelo, također pozvati na ovu obranu, kao da su pomoćne osobe ili podređeni također stranka Sporazuma.
 11. Ako se TW smatra odgovornim izvan ugovora za štetu ili gubitak robe ili kašnjenje u isporuci od strane stranke koja nije stranka sporazuma, uključujući ugovor o prijevozu koji je sklopio TW ili u njegovo ime, odgovornost potonjeg neće premašiti onu propisanu sporazumom.

Članak 8 – Obveze klijenta

Klijent je dužan:
 1. odmah dostaviti TW-u informacije i dokumente koji se odnose na Robu i rukovanje njome, za koje zna ili bi trebao znati da su takvi važni za TW, osim ako Klijent može dokazati da TW ima ili bi trebao imati takve podatke u svom posjedu. Klijent jamči ispravnost danih podataka i da su navedene upute i Roba u skladu s važećim zakonima i propisima;
 2. ako Roba i/ili aktivnosti podliježu državnim propisima, uključujući carinske, trošarine i porezne propise, Klijent će TW-u odmah dostaviti sve informacije i dokumente koje potonji zahtijeva u skladu s navedenim propisima. Pružanje informacija i/ili dokumenata TW-u, kako je potrebno za obavljanje formalnosti kako je propisano gore navedenim vladinim propisima, podrazumijeva uputu u tu svrhu. TW u svakom trenutku zadržava pravo hoće li ispuniti takvu uputu ili ne;
 3. da dogovorenu robu, u odgovarajućoj ambalaži, stavi na raspolaganje TW-u ili njegovim pomoćnim osobama na dogovorenom mjestu, vremenu i načinu, popraćenu tovarnim listom za cestovni prijevoz (ako je potrebno) i svim drugim dokumentima dogovorenim i/ili propisanim zakonom;
 4. preuzeti odgovornost za utovar, skladištenje i istovar robe, osim ako:
  – Primjenjuje se članak 5. stavak 2., ili;
  – stranke su se dogovorile drugačije, ili;
  – u suprotnom proizlazi iz prirode planiranog prijevoza, uzimajući u obzir primjenjivu robu i vozilo.
 5. Podložno odredbama članka 5. stavka 7., odgovornost TW-a za bilo kakvu štetu osim štete i/ili gubitka Robe, ograničena je na 10,000 SDR po događaju ili nizu događaja s jednim te istim uzrokom štete, na razumijevanje – i podložno ovom ograničenju odgovornosti na 10,000 SDR – da ako TW obavlja carinske formalnosti ili djeluje kao porezni zastupnik, Stranica: 11 od 21 TW nije odgovoran za bilo kakve gubitke, osim ako Klijent ne dokaže da su takvi gubici rezultat greške ili nemara TW.
 6. jamčiti za robu i opremu koju stavlja na raspolaganje TW-u ili njegovim pomoćnim osobama;
 7. da odmah nadoknadi, osim dogovorene naknade, sve druge troškove koji proizlaze iz ove ili zasebne A(a)greement(e) i C(c)onditions koji se na njih primjenjuju;
 8. da odmah nadoknade troškove inspekcija, naknadnih radnji, klirinških radova i ispuštanja otpada koji proizlaze iz obavljanja ove ili zasebne A(a)greement(a) i C(c) onditions koji se na njih primjenjuju;
 9. po raskidu Ugovora, primiti Robu koja se nalazi u TW-u ili njegovim pomoćnim osobama najkasnije posljednjeg radnog dana prije konačnog datuma Ugovora i ukloniti ih, nakon uplate svih dugovanja TW-u i bilo kojeg novca za koji je tada poznato da će takav biti dužan. Klijent može biti dovoljan za pružanje sigurnosti koju TW smatra prikladnim za sve što Klijent može dugovati nakon raskida Ugovora, u mjeri u kojoj je to poznato i / ili ga TW može procijeniti u svim razumnim uvjetima;
 10. promatrati povjerljivost prema trećim stranama u pogledu svih činjenica i informacija stečenih isključivo u izvršenju Sporazuma, osim informacija koje se zakonom moraju dostaviti nadležnim tijelima i razmjene informacija s trećim stranama u sklopu uobičajenog poslovanja.
 11. da odmah primi Robu i/ili da je ukloni, ako prema mišljenju TW-a predstavljaju takvu opasnost ili smetnju da se od TW-a ne može zahtijevati da ih više čuva u skladištu; Odstupajući od odredbi članka 5. stavka 2., puštanje i utovar Robe odvijat će se od strane ili u ime Klijenta i radi njegovog rizika i računa.

Članak 9 – Posljedice neispunjavanja obveza Klijenta

 1. Ako Klijent ustrajno ne uspije u ispunjavanju jedne ili više svojih obveza iz članka 8. stavka 1. do 10., TW može, ne dovodeći u pitanje svoje pravo na naknadu štete, raskinuti Ugovor, u cijelosti ili djelomično, s trenutnim učinkom, nakon što je Klijentu, putem preporučenog pisma, dao konačni rok od najmanje 14 dana za ispunjenje, po isteku roka Klijent nije ispunio svoje obveze. Tw može, ako bi davanje takvog konačnog roka nerazmjerno naštetilo njegovim operativnim interesima, također raskinuti Sporazum bez navođenja takvog konačnog mandata.
 2. TW ima pravo obustaviti izvršavanje svojih obveza ako Klijent ne ispuni jednu ili više svojih obveza iz članka 8. stavak 1. do 8. Ovo pravo suspenzije može se pozvati i protiv vjerovnika Klijenta.
 3. Ako Klijent ne ispuni svoje obveze iz članka 8. stavaka 9. i 11., TW ima pravo na:
  a. premjestiti Robu u druge prostore radi rizika i računa Klijenta i/ili; 

  b. izvršiti privatnu ili javnu prodaju Robe za račun Klijenta nakon isteka 14 dana nakon slanja preporučenog pisma Klijentu u kojem se daje obavijest o namjeravanoj prodaji, bez daljnjih formalnosti;
  c. napuštanje ili uništenje Robe ako je vjerojatno da će troškovi prodaje Robe biti veći od prihoda od nje, ili ako, unatoč razumnom pokušaju TW, ne može se pronaći kupac, pri čemu će troškovi napuštanja ili uništenja biti za račun Klijenta.

Članak 10 – Odgovornost klijenta

 1. Klijent je odgovoran za svu štetu Logističkom centru i/ili imovini TW, njegovih pomoćnih osoba, njegovih podređenih i drugih Klijenata, kao i za osobne ozljede uzrokovane Klijentom, njegovom Robom, uključujući pakiranje njegove Robe, pomoćnih osoba, podređenih i bilo koje druge osobe koje djeluju prema njegovim uputama.
 2. Klijent je odgovoran TW-u za bilo kakve gubitke, uključujući novčane kazne, kamate, kazne i oduzimanja, uključujući posljedice neuspjeha u (pravodobnom) brisanju carinskih dokumenata, koji iz ostalog proizlaze iz netočnosti, nepažnje ili nepotpunosti uputa i informacija i / ili dokumenata koje je dostavio Klijent, neuspjeh da se Roba (pravodobno) stavi na raspolaganje u dogovoreno vrijeme, mjesto i način, kao i nedostavljanje (pravodobnih) dokumenata i/ili uputa. Stranica: 16 od 21
 3. Klijent je odgovoran TW-u za sve gubitke koji proizlaze iz neispunjavanja svojih obveza prema ovom ili zasebnom ugovoru (a)greement(s) i C(s) onditions koji se na njega primjenjuju.
 4. Klijent će TW-u nadoknaditi svaku novčanu kaznu izrečenu kao rezultat preopterećenja u slučaju cestovnog prijevoza. Prethodna odredba, osim u slučaju loše vjere, neće se primjenjivati ako Klijent može dostaviti dokaz o novčanoj kazni zbog kršenja članka 2.6 Stavak 2 Zakona o cestovnom prijevozu.

Članak 11. – ostalo

 1. Ugovor se može sklopiti odmah, bez otkaznog roka i bez ikakvog
  odgovornost za plaćanje štete, TW ili Klijent raskidaju u sljedećim situacijama:
  – u slučaju da druga strana ne ispuni svoje obveze;
  – u slučaju da je druga strana likvidirana;
  – u slučaju da je druga strana proglašena bankrotom ili je u tu svrhu podnesena peticija;
  – u slučaju da je druga strana u obustavi plaćanja ili je zatražena obustava plaćanja.
  – gubi ovlast raspolaganja cijelom ili znatnim dijelom svoje imovine
  (npr. kao rezultat privrženosti trećih strana)
  – ne ispunjava svoje obveze iz članka 8. stavka 11.
 2. Sva potraživanja TW-a odmah dospijevaju i plaćaju se kao rezultat raskida u smislu članka 11. stavka 1.
 3. TW će obavijestiti Klijenta ako nakon primitka Robe od strane TW-a, prijevoz ne može u svim razumnim uvjetima započeti, nastaviti se ili dovršiti u razumnom roku. Stranke će u tom slučaju pisanom obavijesti imati pravo raskinuti temeljni sporazum o prijevozu, a raskid stupa na snagu po primitku obavijesti. TW nije dužan izvršiti daljnji prijevoz do odredišta i ima pravo istovariti Robu i pohraniti je na mjestu koje odgovara svrsi; Klijent ima pravo preuzeti Robu. Troškovi nastali u vezi s Robom u vezi s raskidom su na račun Klijenta. Osim u slučaju više sile (članak 6:75 nizozemskog Građanskog zakonika), TW će Klijentu nadoknaditi sve gubitke nastale kao rezultat raskida ugovora, pri čemu je njegova odgovornost ograničena na dvostruko veće troškove prijevoza od dogovorenih za odgovarajući način prijevoza, s najviše 10.000 SDR-a.

Članak 12 – Pritužbe

 1. Ako robu isporučuje TW, a da primatelj nije utvrdio njezino stanje u prisutnosti TW-a, smatra se da je Roba isporučena u dobrom stanju, podložno dokazima koji govore suprotno.
 2. Ako robu isporučuje TW, a da primatelj nije TW-u dostavio pisane rezerve u kojima se navodi opća priroda gubitka ili oštećenja robe, Roba je, – u slučaju gubitka ili vidljive štete, najkasnije do trenutka isporuke; – u slučaju štete koja nije vidljiva izvana, u roku propisanom zakonom za način prijevoza odabran za Dostavu ili, u nedostatku (zakonskog) aranžmana, u roku od pet radnih dana nakon isporuke; smatra se da je isporučena u dobrom stanju, podložno dokazima koji govore suprotno.
 3. Sve reklamacije na stanje Robe nakon isporuke moraju se podnijeti najkasnije u roku od pet dana od isporuke. radnih dana nakon isporuke od strane klijenta TW-u u pisanom obliku. Ako prigovor ne bude podnesen na vrijeme u skladu s ovim uvjetima, sva prava Kupca u vezi s reklamacijama će isteći i smatrat će se da je Roba isporučena u dobrom stanju.
 4. Dan isporuke nije uključen pri određivanju gore navedenih vremenskih razdoblja.
 5. U slučaju domaćeg prijevoza, Roba se smatra izgubljenom ako nije isporučena u roku od 30 dana od dana kada je primljena za prijevoz i nije poznato gdje se nalazi.

Članak 13 – Propisivanje i istek

 1. Svi zahtjevi koji se odnose na sporazum postat će propisani nakon 12 mjeseci i isteći će nakon 18 mjeseci.
 2. Rokovi iz stavka 1. započet će u slučaju općeg ili djelomičnog gubitka, štete, kašnjenja ili nepodudarnosti zaliha prvog od sljedećih dana:
  a. dan na koji je TW isporučio Robu ili ju je trebao isporučiti;
  b. dan kada je TW prijavio Klijentu gubitak, štetu ili postojanje nepodudarnosti dionica.
 3. Ako TW smatraju odgovornim treće strane, uključujući državno tijelo, rokovi iz stavka 1. počet će teći prvog od sljedećih dana:
  a. dan na koji treća strana smatra TW odgovornim;
  b. dan kada je TW ispunio tužbu podnesenu protiv njega.
 4. Ako je TW ili treća strana koju je angažirao TW uložila prigovor ili se žalila na zahtjev, rokovi iz stavaka 1. i 2. počet će teći dan nakon dana kada je odluka o prigovoru i/ili žalbi postala neopoziva.
 5. Za sve ostale zahtjeve rokovi iz stavka 1. počet će teći od dana dospijeća.
 6. Rokovi iz stavka 1. u svakom će slučaju za sva potraživanja koja se odnose na Sporazum započeti danom koji slijedi nakon dana prestanka sporazuma između stranaka

Članak 14 – Promjene cijena

 1. TW u svakom trenutku ima pravo promijeniti cijene za svoje proizvode i/ili usluge. Ova se izmjena primjenjuje i na postojeće sporazume. TW će pravodobno obavijestiti svoje ugovorne stranke o svakoj promjeni cijene.
 2. Promjene će stupiti na snagu dva tjedna nakon objave ili kasnijeg datuma kako je navedeno u objavi, osim ako nije potrebno drugačije zakonsko razdoblje, koje će se zatim primijeniti.
 3. Klijent je dužan prihvatiti povećanje tarifa, osim ako ovo povećanje ne prelazi povećanje opće razine cijena i nije u skladu s tržišnim uvjetima. U tom slučaju Klijent ima pravo raskinuti Ugovor u pisanom obliku od dana stupanja na snagu novih cijena. Klijent koji nije potrošač će, međutim, učiniti vjerojatnim da promjena stvarno uključuje povećanje cijene i da se kvalificira kao da nije u skladu s tržištem. TW mora primiti pisanu obavijest o raskidu prije datuma stupanja na snagu promjene.

Članak 15 – Uvjeti plaćanja

 1. Svi iznosi koje Klijent duguje TW-u bit će plaćeni u skladu s ugovorenim rokom, pri čemu će se, ako nije dogovoren rok, primjenjivati rok od 7 dana nakon datuma računa. Nepridržavanje ovog pojma smatra se zadanim.
 2. Ako Klijent ne plati bilo koji dospjeli iznos u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je zakonsku (komercijalnu) kamatu u skladu s člankom 6:119a ili člankom 6:119 nizozemskog Građanskog zakonika, izračunatim od datuma dospijeća do datuma plaćanja u cijelosti.
 3. Kazna za neplaćanje određuje se na 2% svaki mjesec s najmanje 300,00 € za svaki račun zasebno.
 4. TW ima pravo naplatiti Klijentu sve nastale sudske i izvansudske troškove naplate. Izvansudski troškovi naplate dospijevaju od trenutka kada je Klijent u statusu neispunjavanja obveza i postavljeni su na 15% potraživanja s najmanje 250 €.
 5. Klijent će u svakom trenutku nadoknaditi TW-u sve iznose koje državna tijela naplaćuju ili će naplaćivati u vezi s ovim ili odvojenim A(a)greement(ima) i C(c)onditionima koji se na njega primjenjuju.
 6. Klijent će na prvi zahtjev TW-a pružiti sigurnost za sve što Klijent duguje ili će dugovati TW-u. Ova obveza postoji i ako je sam Klijent već osigurao jamstvo za plaćanje.
 7. Klijent nema pravo obustaviti plaćanje, niti prebiti bilo kakva potraživanja ili troškove u odnosu na bilo koje iznose koji se odnose na ovaj ili odvojeni A(a)greement(s) i C(c)onditions koji se na njih primjenjuju ili na druge troškove koji se naplaćuju na Robu.
 8. Cjelokupni zahtjev TW-a, međutim može nastati, također onaj dio koji još nije naplaćen ili koji još nije naplaćen računom, odmah dospijeva i plaća se u cijelosti u sljedećim slučajevima:a. u slučaju dospjelog plaćanja iznosa koje duguje ugovorna stranka;
  b. ako je Klijent proglašen bankrotom, podnese zahtjev ili dobije moratorij, proglašen je podložnim zakonskoj shemi reprogramiranja duga (WSNP), stavljen je pod upravu ili je to zatraženo;
  c. ako ugovorna stranka prestane biti stranka u ugovoru tijekom znatnog dijela svojih aktivnosti ili bude raspuštena ili likvidirana i/ili se prenese kontrola njezina poslovanja;
  d. ako i čim se TW-u naplati bilo kakav privitak na Klijenta.
 9. Svi iznosi iz stavka 1. ovog članka odmah se plaćaju i ispunjavaju uvjete za prijeboj TW-a u slučaju okolnosti iz članka 7., stavaka 1. i 2. ovih Uvjeta.
 10. Klijent će sve pritužbe na račun detaljno prijaviti TW-u u pisanom obliku u roku od osam (8) dana od datuma računa. Nakon tog razdoblja reklamacije se više neće rješavati i Klijent je obradio svoje pravo na prigovor. Prema potrošaču, TW se neće pozivati na prekoračenje ovog pojma ako nije mogao razumno otkriti prigovore u ovom roku.
 11. Ako se i u mjeri u kojoj se utvrdi da je pritužba TW-a osnovana, to će samo suspendirati obvezu plaćanja za sporni dio.
 12. Ako je Klijent u više navrata podnio prigovore protiv njega, a prigovori su se pokazali neutemeljenima, TW može, kada se prigovori ponovno podnesu, unaprijed naplatiti troškove istraživanja koji će nastati Klijentu. Klijent će sa zadovoljstvom objaviti da će iskoristiti ovo tijelo prije pokretanja istrage.

Članak 16 – Sigurnost

 1. TW ima pravo odbiti bilo kome oslobađanje robe, dokumenata i novca, koje TW drži ili će steći u vezi sa Sporazumom.
 2. TW može ostvariti pravo zadržavanja u odnosu na svu Robu, dokumente i novac koje drži ili će steći kao jamstvo za sva potraživanja koja TW ima ili će imati na Klijenta i / ili vlasnika Robe, također u vezi s potraživanjima koja nisu povezana s tom Robom.
 3. Pravo zaloga utvrđuje se na svim Goodsima, dokumentima i novčanim sredstvima koje TW drži ili će držati u vezi s Ugovorom kao jamstvo za sva potraživanja koja TW ima ili će imati na Klijenta i / ili vlasnika Robe.
 4. TW može smatrati bilo koju stranu koja u ime Klijenta povjeri Robu TW-u za obavljanje logističkih aktivnosti, kao stranku koju je Klijent ovlastio za uspostavljanje prava zaloga na tu Robu.
 5. Ako dođe do spora oko nagodbe u vezi s dospjelim iznosom ili ako se navedeni iznos ne može odmah izračunati, Klijent ili stranka koja zahtijeva Dostavu će na zahtjev i izbor TW odmah platiti onaj dio dospjelog iznosa na koji postoji ugovor i pružiti jamstvo za plaćanje spornog ostatka, čiji iznos još nije utvrđen.
 6. Prodaja bilo kojeg kolaterala odvijat će se na rizik i račun Klijenta na način određen zakonom ili će se odvijati privatnom prodajom ako se stranke s tim slože.
 7. Klijent će na prvi zahtjev TW-a pružiti sigurnost za troškove koje TW plaća ili plaća trećim stranama ili državnim tijelima i za sve druge troškove koje je TW imao ili očekuje u ime Klijenta, uključujući troškove prijevoza, lučke namete, carine, poreze i premije.

Članak 17 – Viša sila

 1. Viša sila TW-a suspendira svoje obveze iz Sporazuma sve dok traje viša sila. Ova viša sila ne obustavlja obveze Klijenta.
 2. Smatra se da viša sila znači svaku okolnost, neovisno o volji TW-a, koja privremeno ili trajno sprečava ispunjenje Sporazuma i koja ne bi trebala biti izložena riziku od TW-a na temelju zakona ili u skladu sa standardima razumnosti i pravednosti, kao i, u mjeri u kojoj u njoj nije uključena: Prepreke uzrokovane mjerama, zakoni ili odluke nadležnih međunarodnih ili nacionalnih (vladinih) tijela, nedostatak sirovina, štrajk, zanimanje tvrtke, blokada, embargo, rat, nered i slične situacije, nestanak struje, kvar (tele)komunikacijskih linija, kvar na internetu, kvar mreža i opreme, požar, eksplozija, šteta od vode, poplave, udar groma i druge prirodne katastrofe i nesreće, kao i opsežna bolest epidemiološke prirode osoblja i bilo koje kvar pomoćnog osoblja i/ili dobavljača TW-a.
 3. Čim se u TW-u pojavi situacija više sile, ona će to prijaviti svom Klijentu što je prije moguće, osim ako se to od njega ne može razumno očekivati s obzirom na okolnosti.
 4. TW također ima pravo pozvati se na višu silu ako okolnosti koje sprečavaju (daljnje) ispunjenje započnu nakon što je TW trebao ispuniti svoju obvezu.
 5. Ako je TW već djelomično ispunio svoje obveze kada se pojavi situacija više sile, TW ima pravo fakturirati onaj dio koji je već proveden zasebno. Klijent je dužan platiti ovaj račun kao da je riječ o zasebnom Ugovoru.
 6. Ako se utvrdi da će stanje više sile u TW-u trajati tri (3) mjeseca, svaka od stranaka ima pravo prerano raskinuti Sporazum bez poštivanja otkaznog roka. Obavijest o raskidu u smislu ovog članka daje se preporučenim pismom.
 7. TW ne prihvaća nikakvu odgovornost i stoga nije dužan nadoknaditi bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu štetu, troškove i/ili gubitke nastale od strane ili kod ugovorne stranke i/ili trećih strana, koja je izravna i/ili neizravna šteta uzrokovana ili je na bilo koji način povezana sa situacijom više sile od strane TW-a.

Članak 18 – Pravo na suspenziju

 1. TW ima pravo (privremeno) obustaviti isporuku Proizvoda ili Usluge u cijelosti ili djelomično ako Klijent ne ispuni obvezu prema TW-u ili to zaprijeti, a da TW nije dužan platiti bilo kakvu naknadu Klijentu. Ovo pravo suspenzije TW-a primjenjuje se i ako se zbog toga prekorače rokovi – uključujući rokove isporuke.
 2. Ako TW obavlja poslove u organizaciji Klijenta u skladu s Ugovorom, u svakom trenutku ima pravo obustaviti ovaj posao – također ako to dovodi do prekoračenja rokova – za vrijeme koje se (radne) okolnosti dogode na licu mjesta što, prema mišljenju TW, podrazumijeva rizike u pogledu sigurnosti ili zdravlja njegovih zaposlenika ili pomoćnog osoblja.

Članak 19 – Klauzula o povjerljivosti i neponovnom prihvatu

 1. Stranke međusobno jamče da će sve povjerljive informacije razmijenjene u trenutku (sklapanja) Sporazuma ostati povjerljive. Informacije se u svakom slučaju smatraju povjerljivima ako ih je jedna od stranaka odredila kao takve.
 2. Klijent će tijekom trajanja Ugovora, kao i tijekom jedne (1) godine nakon raskida ugovora, ne zapošljavati zaposlenike druge strane, ili na drugi način, izravno ili neizravno, raditi s njima, koji su bili uključeni u izvršenje Ugovora.
 3. Klijent će tijekom trajanja Ugovora, kao i tijekom jedne (1) godine nakon raskida ugovora, ne koristiti usluge bilo koje pomoćne osobe druge strane, ili na drugi način, izravno ili neizravno, raditi s njima, koji su bili uključeni u izvršenje Ugovora.

Članak 20 – Internetske stranice

 1. TW ne daje nikakva jamstva i nije odgovoran za potpunu kontinuiranu dostupnost i nesmetano funkcioniranje web stranice. Sve slike, crteži, podaci o utezima, slikama, bojama ili drugim kvalitetama uključenim na web stranicu samo su približni. TW nije odgovoran za štetu uzrokovanu nepostojanjem ili netočnošću ili nepotpunošću informacija prikazanih na web stranici.
 2. Ako Web stranica sadrži hipervezu na web stranicu trećih strana, TW nije odgovoran za sadržaj takvih stranica ili za softver koji se nudi na tim stranicama.
 3. Ako TW nudi mogućnost preuzimanja softvera sa svoje web stranice, TW ne jamči prikladnost softvera za određenu svrhu, funkcionalnost ili upotrebljivost ovog softvera, niti TW prihvaća bilo kakvu odgovornost za štetu kao rezultat preuzimanja, instaliranja ili korištenja ovog softvera.

Članak 21 – Prava intelektualnog vlasništva

 1. Sva prava intelektualnog vlasništva na znanje i/ili opremu imaju TW ili njegovi davatelji licence. Klijent će steći prava korištenja i ovlasti dodijeljene ovim općim uvjetima ili u Ugovoru samo u granicama određenim licencom.
 2. Klijent je svjestan da znanje i/ili oprema koju pruža TW mogu sadržavati povjerljive informacije i poslovne tajne TW-a ili njegovih davatelja licence. Ne dovodeći u pitanje ono što je drugdje propisano, Klijent se obvezuje čuvati ovo znanje i/ili opremu povjerljivima, ne otkrivati ga ili davati na korištenje trećim stranama i koristiti ga samo u svrhu za koju mu je dostavljen. U tom kontekstu, treće strane uključuju i sve osobe koje rade u organizaciji Klijenta, a koje ne moraju nužno koristiti znanje i / ili opremu.
 3. Klijentu nije dopušteno uklanjati ili mijenjati bilo kakve naznake intelektualnog vlasništva – u najširem smislu te riječi – iz znanja i/ili opreme, uključujući naznake o povjerljivoj prirodi i povjerljivosti znanja.
 4. Isključena je svaka obveza odgovornosti ili naknade štete od TW-a koja odstupa od prethodnih stavaka zbog kršenja prava intelektualnog vlasništva trećih strana, ne dovodeći u pitanje ono što je drugdje utvrđeno u općim uvjetima TW-a. To uključuje i obveze odgovornosti i/ili naknade štete od strane TW-a za povrede uzrokovane uporabom informacija u obliku koji TW nije izmijenio, u vezi s proizvodima ili softverom koje TW nije isporučio ili pružio i/ili na način koji nije način za koji su informacije razvijene ili namijenjene.
 5. Sve slike, crteži, informacije i/ili ideje uključene u ponudu, radnju, ponudu ili sporazum ili su priložene ponudi, akciji, ponudi ili ugovoru isključivo su za upotrebu u kontekstu naloga koji se izdaje ili izdaje, a ugovorna stranka ih ne smije koristiti u druge svrhe niti ih može dati trećim stranama. Sva (autorska prava) prava na njih ostaju u TW-u. Navedeni dokumenti ostaju u vlasništvu TW-a u svakom trenutku. TW zadržava pravo povrata tih dokumenata.

Članak 22 – Obrada podataka

 1. Svrha obrade podataka od strane TW-a je izvršiti Ugovor između TW-a i Klijenta, podložno bilo kojoj zakonskoj obvezi TW-a u bilo kojem trenutku za daljnju obradu podataka.
 2. TW pohranjuje podatke Klijenta i sve podatke koji proizlaze iz izvršenja Ugovora u sigurnom, digitalnom okruženju, u kojem primjenjuje odgovarajuću razinu sigurnosti. TW ulaže sve napore kako bi spriječio neovlaštenu ili nezakonitu obradu podataka ili zaštitio podatke od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
 3. Što se tiče fizičke pohrane podataka od strane TW-a, TW osigurava da neovlaštene osobe nemaju pristup tim podacima.
 4. TW ne zadržava podatke dulje nego što je potrebno, uz dužno poštovanje primjenjivog zakonodavstva (kao što je, na primjer, obveza administrativnog zadržavanja iz članka 2:10 stavka 3.
 5. Klijent ostaje odgovoran za ispravnost i sigurnost podataka (npr. putem “end-to-end enkripcije”) prilikom prijenosa podataka u TW. Slanjem i time davanjem podataka TW-u Klijent odobrava obradu podataka u svrhu navedenu u stavku 1. ovog članka.
 6. TW neće prosljeđivati podatke trećoj strani, osim ako je za to dobila izričito dopuštenje klijenta ili ako to nije potrebno za izvršenje Ugovora ili u skladu sa zakonskom obvezom (npr. u vezi s Općim zakonom o nacionalnim porezima).
 7. U slučaju curenja podataka, TW će to prijaviti Klijentu koji nije Potrošač u najkraćem mogućem roku, osim ako kršenje ne podrazumijeva nikakav rizik za Klijenta (npr. Zato što su podaci enkripcijom postali nedostupni neovlaštenim stranama).

Članak 23 – Politika privatnosti osobnih podataka

 1. Podatke osobe za kontakt (“osobni podaci”) TW obrađuje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Wbp) i Opće uredbe o zaštiti podataka (AVG). Sve odredbe “Članka 23: Obrada podataka” ovih Općih uvjeta primjenjuju se u cijelosti na obradu osobnih podataka, osim ako su ove odredbe dodatno razrađene u nastavku.
 2. TW obrađuje podatke osobe / klijenta za kontakt isključivo u svrhu izvršenja Ugovora, podložno bilo kojoj zakonskoj obvezi TW-a u bilo kojem trenutku da dalje obrađuje podatke.
 3. TW ne obrađuje podatke dalje nego što je potrebno za provedbu Sporazuma. TW ne zadržava podatke dulje nego što je potrebno za potrebe obrade podataka, osim ako (i) zadržavanje podataka nužno je u vezi s neriješenim zahtjevom ili sporom s Potrošačem; ii. ako je TW to obvezan učiniti u skladu s primjenjivim pravom; iii. TW pohranjuje podatke za svoje legitimne poslovne interese, kao što je sprečavanje prijevara.
 4. TW će kao voditelj obrade voditi registar obrade podataka na temelju odgovornosti iz članka 5. stavka 2. GCPSC-a. U taj će registar sadržavati opis kategorija “ispitanika” (fizičkih osoba) i kategorija osobnih podataka. U registru će biti navedene i svrhe obrade i podaci voditelja obrade (u skladu s člankom 30. stavkom 1. općeg zakona o zaštiti podataka).
 5. U mjeri u kojoj se TW, pri obradi osobnih podataka, ne može smatrati “voditeljem obrade” u smislu Wbp-a i AVG-a, u smislu da TW obrađuje osobne podatke u ime treće strane (npr. Klijenta) i da je treća strana odgovorna za zakonitu obradu osobnih podataka, TW, u svojstvu “agenta za obradu” u smislu AVG-a, isključuje odgovornost za svaku nezakonitu obradu tih podataka.
 6. U slučaju curenja osobnih podataka, TW će odmah prijaviti curenje podataka Tijelu za osobne podatke, osim ako nije vjerojatno da povreda predstavlja rizik za prava i slobode Potrošača. Nadalje, TW je dužan sam prijaviti povredu podataka Potrošaču samo ako je vjerojatno da će povreda predstavljati visok rizik za prava i slobode osobe za kontakt.

Članak 24 – Prava osobe za kontakt u vezi s osobnim podacima

 1. Potrošač (“dotična strana” u smislu AVG-a) ima pravo: (i) pregledati njegove podatke; ii. ispraviti ili izbrisati (izbrisati) podatke; iii. ograničiti obradu podataka; i (iv) prenosivost podataka, što znači da Potrošač ima pravo primati svoje podatke za osobnu upotrebu ili za prijenos u drugu organizaciju. Potrošač može podnijeti takav zahtjev TW-u e-poštom na adresu
 2. TW će odgovoriti na takav zahtjev najkasnije u roku od četiri tjedna. Ako TW ne može ispuniti zahtjev potrošača, to će objaviti u gore navedenom roku i navesti razloge svoje odluke.
 3. Osoba za kontakt također ima pravo uložiti prigovor na obradu i upotrebu svojih podataka od strane TW-a ako se to radi u korist legitimnog interesa TW-a, kao što je izravni marketing. Ako osoba za kontakt uloži prigovor, TW više neće koristiti osobne podatke u tu određenu svrhu.
 4. Osoba za kontakt u svakom trenutku ima pravo podnijeti pritužbu u slučaju neispravne obrade podataka nizozemskom nadzornom tijelu, tijelu za osobne podatke. Podatke za kontakt potražite u sljedećim člancima: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Članak 25 – Konačne odredbe

 1. Sve A(a)greements na koje se primjenjuju ove C(c)onditions uređene su nizozemskim zakonom.
 2. Mjesto poslovanja TW bit će mjesto podmirenja i prilagodbe štete.

Preuzmite uvjete i odredbe transportnih kotača B.V.